Điều khoản và điều kiện

SHORTEN WORLD, một sản phẩm được quản lý bởi MEGA WORLD LLC tọa lạc tại US: 5900 Balcones Drive STE 100, Austin, TX 78731, United States; VN: 165 Thai Ha, Dong Da, Ha Noi, Viet Nam (VAT và ID doanh nghiệp: 0109346662) ("SHORTEN WORLD," "us" hoặc "we") cung cấp một bộ của các dịch vụ bao gồm rút ngắn URL, liên kết có thương hiệu tùy chỉnh, quản lý liên kết, trang sinh học, thị trường cho thuê tên miền và phân tích (gọi chung là "Dịch vụ THẾ GIỚI RÚT GỌN"). Tài liệu này ("Thỏa thuận") phác thảo các quy tắc và quy định chi phối việc bạn sử dụng Dịch vụ của SHORTEN WORLD, tạo thành một hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn và SHORTEN WORLD.

Nếu bạn thay mặt cho một công ty hoặc pháp nhân khác chấp nhận các điều khoản này, thì bạn xác nhận rằng bạn có quyền ràng buộc pháp nhân đó với Thỏa thuận này. Trong trường hợp này, các thuật ngữ "bạn", "của bạn" và "Khách hàng" sẽ đề cập đến thực thể nói trên. Nếu quyền truy cập của bạn vào các dịch vụ của chúng tôi được cấp bởi chủ tài khoản chính, trực tiếp hoặc thông qua quản trị viên, thì bạn cũng phải tuân thủ Thỏa thuận này. Việc bạn sử dụng Dịch vụ của SHORTEN WORLD cũng phải tuân theo Chính sách quyền riêng tư của SHORTEN WORLD.

BẰNG CÁCH TẠO TÀI KHOẢN SHORTEN WORLD, NÂNG CẤP THÀNH TÀI KHOẢN TRẢ TIỀN HOẶC TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA SHORTEN WORLD, BẠN XÁC NHẬN RẰNG BẠN ĐÃ ĐỌC, HIỂU VÀ ĐỒNG Ý TUÂN THỦ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY, BẠN KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA SHORTEN WORLD.

XIN LƯU Ý RẰNG THỎA THUẬN NÀY BAO GỒM ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI VÀ QUYỀN MIỄN TRỌNG TÀI TẬP THỂ ĐƯỢC NÊU TRONG PHẦN TRỌNG TÀI BÊN DƯỚI. BẰNG VIỆC ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, BẠN ĐỒNG Ý GIẢI QUYẾT BẤT KỲ TRANH CHẤP NÀO THÔNG QUA RÀNG BUỘC, TRỌNG TÀI CÁ NHÂN VÀ TỪ BỎ QUYỀN THAM GIA PHÒNG TỬ HOẶC THAM GIA CỦA BẠN VỚI TƯ CÁCH NGUYÊN ĐƠN HOẶC THÀNH VIÊN TẬP THỂ TRONG BẤT KỲ HÀNH TỤC TẬP THỂ HOẶC ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT NÀO.

1. CẬP NHẬT & PHẠM VI

Thay đổi đối với Thỏa thuận: SHORTEN WORLD có quyền thay đổi hoặc thay thế Thỏa thuận này bất cứ khi nào thấy cần thiết. Mọi thay đổi sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi hoặc được thông báo cho bạn qua trang Chi tiết tài khoản SHORTEN WORLD của bạn. Việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ của SHORTEN WORLD sau bất kỳ thay đổi nào có nghĩa là bạn chấp nhận những thay đổi này. Bạn có trách nhiệm xem xét định kỳ Thỏa thuận này để cập nhật. Nếu bạn không đồng ý với các thay đổi, lựa chọn duy nhất của bạn là ngừng sử dụng Dịch vụ của SHORTEN WORLD.

Dịch vụ hiện tại & Thay đổi: Kể từ ngày thỏa thuận có hiệu lực, SHORTEN WORLD cung cấp một số dịch vụ nhất định cho bạn. Tuy nhiên, SHORTEN WORLD có thể thêm, sửa đổi, tạm dừng, ngừng hoặc cập nhật các dịch vụ của mình bất kỳ lúc nào. Sau những thay đổi như vậy, SHORTEN WORLD không bắt buộc phải duy trì hoặc hỗ trợ bất kỳ phiên bản dịch vụ nào trước đó.

Khách hàng doanh nghiệp: Nếu bạn đã mua Gói doanh nghiệp của SHORTEN WORLD, những điều khoản này có thể được sửa đổi hoặc bổ sung bằng một thỏa thuận doanh nghiệp bổ sung và một hoặc nhiều mẫu đơn đặt hàng. Bất kỳ điều khoản xung đột nào sẽ được kiểm soát bởi các tài liệu bổ sung này.

Hỗ trợ & Đào tạo: Mức độ hỗ trợ khách hàng và đào tạo mà bạn nhận được tùy thuộc vào cấp Dịch vụ SHORTEN WORLD mà bạn đã mua, như chi tiết trên trang giá của chúng tôi.

2. TÀI KHOẢN THANH TOÁN

Phí: SHORTEN WORLD cung cấp các dịch vụ tính phí cung cấp các tính năng bổ sung. Giá và dịch vụ cho các tài khoản trả phí được trình bày chi tiết trên trang giá của SHORTEN WORLD và có thể thay đổi định kỳ. Nếu bạn chọn tài khoản trả phí, bạn đồng ý thanh toán cho SHORTEN WORLD tất cả các khoản phí liên quan cho cấp dịch vụ bạn đã chọn. Các khoản phí không được hoàn lại trừ khi luật pháp yêu cầu hoặc được cho phép rõ ràng trong Thỏa thuận này.

Tự động gia hạn và dùng thử: Nếu tài khoản của bạn được đặt để tự động gia hạn hoặc đang trong thời gian dùng thử, SHORTEN WORLD sẽ tự động tính phí tài khoản của bạn khi kết thúc thời gian dùng thử hoặc bắt đầu mỗi thời hạn gia hạn, trừ khi bạn thông báo cho chúng tôi về việc hủy hoặc vô hiệu hóa tự động gia hạn trước khi thời hạn hiện tại kết thúc. Nếu bạn có gói trả phí kéo dài mười hai tháng hoặc lâu hơn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn 30 ngày trước khi gia hạn, bao gồm mọi thay đổi về phí.

Thanh toán: Các khoản thanh toán sẽ đến hạn ngay lập tức, trừ khi có quy định khác và sẽ được tính phí bằng phương thức bạn đã chọn trên nền tảng thanh toán trực tuyến của SHORTEN WORLD. Nếu các khoản thanh toán quá hạn, SHORTEN WORLD có thể tạm dừng hoặc chấm dứt Dịch vụ. Các khoản phí chưa thanh toán có thể phải chịu phí tài chính 1,5% mỗi tháng (18% mỗi năm) hoặc mức tối đa được pháp luật cho phép, tùy theo mức nào thấp hơn, cộng với tất cả các chi phí thu nợ.

Thị trường: Trong Thị trường, nếu giao dịch mua được thực hiện bằng một phương thức thanh toán nhất định, thì phương thức tương tự sẽ được sử dụng để chuyển khoản thanh toán cho người bán. Chẳng hạn, nếu một miền được thuê bằng Bitcoin, chúng tôi sẽ chuyển Bitcoin đó cho người bán. Tỷ giá hối đoái tại thời điểm mua sẽ là Tỷ giá hối đoái thị trường. Niêm yết miền cho thuê là miễn phí cho người bán và thuê miền là miễn phí cho người mua. Mỗi giao dịch có một khoản hoa hồng 20% cố định cho người bán.

Thuế: Phí không bao gồm thuế hoặc bất kỳ khoản phí nào khác của chính phủ ("Thuế"). Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản Thuế phát sinh từ Thỏa thuận này hoặc việc bạn sử dụng các Dịch vụ của SHORTEN WORLD. Nếu pháp luật yêu cầu, SHORTEN WORLD sẽ lập hóa đơn cho bạn các khoản Thuế này và bạn đồng ý thanh toán theo các điều khoản của hóa đơn.

Hạ cấp: Nếu các khoản phí quá hạn, SHORTEN WORLD bảo lưu quyền hạ cấp, đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào bất kỳ hoặc tất cả các dịch vụ của mình.

3. QUYỀN SỬ DỤNG, ĐO LƯỜNG DỮ LIỆU VÀ TUÂN THỦ

Quyền sử dụng đối với Dịch vụ của SHORTEN WORLD: Theo các điều khoản của Thỏa thuận này và việc thanh toán các khoản phí đến hạn, SHORTEN WORLD cung cấp cho bạn và bất kỳ bên nào khác được đề cập trong Biểu mẫu đặt hàng, một quyền hạn chế, có thể hủy bỏ, không giấy phép độc quyền, không thể cấp phép lại, không thể chuyển nhượng để sử dụng Dịch vụ của SHORTEN WORLD. Điều này chủ yếu dành cho việc rút ngắn URL, nhận một số Chỉ số liên kết SHORTEN WORLD (như được định nghĩa trong Chính sách riêng tư của SHORTEN WORLD) và, đối với khách hàng Gói doanh nghiệp, để sử dụng các dịch vụ khác được xác định trong Biểu mẫu đặt hàng có liên quan trong thời hạn dịch vụ.

SHORTEN WORLD Link Metrics: SHORTEN WORLD thu thập và tạo Link Metrics như một phần dịch vụ của mình, như được mô tả trong mục tiêu Chính sách riêng tư của SHORTEN WORLD. Số liệu Liên kết Hạn chế được công bố trên trang web của SHORTEN WORLD. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng tất cả các Chỉ số liên kết đều thuộc sở hữu của SHORTEN WORLD và SHORTEN WORLD bảo lưu quyền sử dụng, cấp phép, bán hoặc định đoạt các Chỉ số liên kết này như được nêu trong Chính sách riêng tư. Không phải tất cả các Số liệu Liên kết đều có sẵn cho bạn. Bạn có thể truy cập, sử dụng và sao chép Số liệu liên kết hạn chế mà chúng tôi cung cấp cho bạn dựa trên cấp dịch vụ của bạn. Tuy nhiên, bạn không được kết hợp bất kỳ Chỉ số liên kết nào với thông tin nhận dạng cá nhân hoặc cấp phép lại, bán, cung cấp hoặc chia sẻ Chỉ số liên kết với bất kỳ bên thứ ba nào.

Thông tin đăng nhập truy cập: SHORTEN WORLD sẽ cung cấp cho bạn thông tin đăng nhập truy cập không thể chuyển nhượng cho các dịch vụ của mình. Bạn không được xuyên tạc hoặc che giấu danh tính khi sử dụng Dịch vụ của SHORTEN WORLD hoặc tìm kiếm thông tin xác thực quyền truy cập. Hơn nữa, bạn không được sử dụng tên người dùng hoặc Tên miền ngắn có thương hiệu vi phạm quyền của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác mà không có sự cho phép thích hợp hoặc sử dụng tên xúc phạm, thô tục hoặc tục tĩu. Bạn cũng không được vượt quá bất kỳ quyền truy cập nào được cấp bởi SHORTEN WORLD. Bạn phải bảo vệ tất cả thông tin xác thực truy cập do SHORTEN WORLD cung cấp và đảm bảo tính bảo mật và an toàn của chúng. Nếu bạn là một công ty, thì chỉ nhân viên và nhà thầu của bạn ("Nhân sự") mới có thể sử dụng Dịch vụ của SHORTEN WORLD và bạn phải yêu cầu Nhân viên của mình tuân thủ tất cả các luật và hạn chế được nêu trong Thỏa thuận này. Bạn cũng chấp nhận hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của Nhân viên của bạn, cho dù được ủy quyền hay không. SHORTEN WORLD có thể tùy ý thay đổi phương thức truy cập các dịch vụ của mình.

Giám sát tuân thủ: SHORTEN WORLD có thể giám sát việc bạn sử dụng các dịch vụ của mình để đảm bảo tuân thủ Thỏa thuận này. Nếu SHORTEN WORLD xác định bất kỳ hoạt động sử dụng nào mà họ tin là vi phạm Thỏa thuận này, họ sẽ thông báo cho bạn và cho phép bạn năm (5) ngày làm việc để khắc phục sự không tuân thủ này. Việc không khắc phục việc không tuân thủ trong khung thời gian này sẽ cho SHORTEN WORLD quyền đình chỉ hoặc chấm dứt việc bạn sử dụng các dịch vụ của họ. Nếu SHORTEN WORLD tin rằng tính bảo mật của tài khoản của bạn đã bị xâm phạm hoặc tài khoản của bạn đang được sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp, thì SHORTEN WORLD có quyền đình chỉ việc bạn sử dụng các dịch vụ của mình mà không cần thông báo. Hơn nữa, SHORTEN WORLD có thể đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào các dịch vụ của mình mà không cần thông báo nếu bạn vi phạm Thỏa thuận này.

4. SỞ HỮU TRÍ TUỆ & GIỚI HẠN SỬ DỤNG

Quyền sở hữu: SHORTEN WORLD duy trì quyền sở hữu độc quyền tất cả các quyền và lợi ích trong các dịch vụ và Chỉ số liên kết của mình, bao gồm tất cả tài liệu liên quan, mã nguồn, công cụ, tập lệnh, quy trình, phương pháp luận, phát minh, bí quyết, khái niệm, định dạng, thuộc tính trực quan, ý tưởng, quyền cơ sở dữ liệu, bản quyền, bằng sáng chế, bí mật thương mại và tài sản trí tuệ khác. Điều này bao gồm bất kỳ cải tiến, sửa đổi và cải tiến nào của các tài liệu này ("Tư liệu THẾ GIỚI RÚT GỌN"). Ngoại trừ bất kỳ nội dung hoặc dịch vụ nào do bạn cung cấp, bạn thừa nhận và đồng ý với thỏa thuận sở hữu này. Thỏa thuận này hoặc bất kỳ tài liệu nào khác không chuyển quyền sở hữu đối với các Tài liệu của SHORTEN WORLD. Ngoài các quyền sử dụng hạn chế được cấp rõ ràng trong thỏa thuận này, không có quyền nào khác đối với Tài liệu SHORTEN WORLD được trao và tất cả các quyền khác đều được bảo lưu.

Phản hồi: Bạn không bắt buộc phải cung cấp bất kỳ đề xuất, yêu cầu nâng cao, đề xuất hoặc phản hồi nào khác về Dịch vụ của SHORTEN WORLD hoặc Số liệu liên kết ("Phản hồi"). Nếu bạn chọn làm như vậy, tất cả các quyền và lợi ích trong Phản hồi đó sẽ được chỉ định cho SHORTEN WORLD và sẽ trở thành tài sản độc quyền của nó khi tạo.

Hạn chế sử dụng: Bạn không được chia sẻ thông tin xác thực quyền truy cập vượt quá giới hạn người dùng của cấp dịch vụ mà bạn đã mua. Cả bạn và Nhân viên của bạn đều không được cho phép bên thứ ba:

(i) Truy cập dịch vụ hoặc xuất dữ liệu từ dịch vụ để phát triển dịch vụ, phần mềm, tài liệu hoặc dữ liệu cho dịch vụ rút ngắn URL khác với SHORTEN WORLD hoặc tạo liên kết rút gọn hoặc dịch vụ cạnh tranh với hoặc tương tự với bất kỳ khía cạnh nào của SHORTEN WORLD Dịch vụ hoặc số liệu liên kết.

(ii) Sử dụng, sửa đổi, hiển thị, thực hiện, sao chép, tiết lộ hoặc tạo các sản phẩm phái sinh của Dịch vụ SHORTEN WORLD ngoài những gì được cho phép rõ ràng trong thỏa thuận này.

(iii) Cố gắng khám phá mã nguồn của Dịch vụ SHORTEN WORLD hoặc Số liệu liên kết bằng kỹ thuật đảo ngược, giải mã, phân tách, bắt chước, quét màn hình, tạo khung hoặc phản chiếu hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào khác.

(iv) Điểm chuẩn, đánh số, phân phối, cấp phép phụ, chuyển nhượng, chia sẻ, bán, thuê, cho thuê, cầm cố hoặc chuyển nhượng Dịch vụ SHORTEN WORLD hoặc Số liệu liên kết cho bất kỳ bên thứ ba nào.

(v) Truyền mã hoặc thiết bị có hại, vô hiệu hóa hoặc độc hại hoặc nội dung vi phạm, phỉ báng, bất hợp pháp, quanh co, lừa đảo, gây nhầm lẫn, lừa đảo, lạm dụng, khiếm nhã hoặc xúc phạm hoặc nội dung chứa thông tin cá nhân hoặc vi phạm bên thứ ba quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư hoặc quyền công khai của bên ("Nội dung bị cấm") thông qua Dịch vụ SHORTEN WORLD.

(vi) Truy cập thông qua các phương tiện tự động hoặc trái phép, can thiệp, làm gián đoạn hoặc cố gắng giám sát, ghi đè quyền truy cập hoặc phá vỡ các biện pháp bảo mật đối với Dịch vụ của SHORTEN WORLD hoặc Chỉ số liên kết hoặc các hệ thống liên quan, bao gồm thông qua rô-bốt, trình thu thập thông tin và các phương pháp điện tử khác.

(vii) Che khuất, xóa hoặc thay đổi bất kỳ quyền sở hữu hoặc thông báo nào khác trên Dịch vụ của SHORTEN WORLD hoặc Chỉ số liên kết.

Trong trường hợp vi phạm hoặc đe dọa vi phạm các hạn chế này hoặc bất kỳ lo ngại nào về bảo mật hoặc pháp lý, SHORTEN WORLD có quyền thu hồi ngay lập tức các quyền được cấp trong Mục 3. Bạn đồng ý rằng, ngoài bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác có sẵn theo luật hoặc công bằng, SHORTEN WORLD có quyền áp dụng biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn hành vi vi phạm hoặc đe dọa vi phạm các nghĩa vụ của bạn theo mục này mà không có bất kỳ yêu cầu nào về việc chứng minh thiệt hại không thể khắc phục được hoặc đăng ký cam kết.

Hạn chế về kỹ thuật: Bạn không được vượt quá số lượng hoặc tần suất lệnh gọi API, rút ngắn URL đồng thời hoặc quyền truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ khác của SHORTEN WORLD như được nêu chi tiết trong tài liệu liên quan hoặc được SHORTEN WORLD cung cấp trong một Đơn đặt hàng. Nếu SHORTEN WORLD tin rằng bạn đã cố gắng vượt quá hoặc bỏ qua các giới hạn này, thì họ có thể đình chỉ hoặc chặn quyền truy cập của bạn vào các dịch vụ. SHORTEN WORLD có thể giám sát việc bạn sử dụng các dịch vụ của mình để đảm bảo bạn tuân thủ Thỏa thuận này.

Phần mềm nguồn mở: Các dịch vụ của SHORTEN WORLD có thể bao gồm phần mềm, như một điều kiện sử dụng, sao chép, sửa đổi hoặc phân phối lại, yêu cầu phần mềm và các sản phẩm phái sinh của chúng phải được tiết lộ hoặc phân phối ở dạng mã nguồn, được cấp phép để tạo các tác phẩm phái sinh hoặc được phân phối lại miễn phí (“Phần mềm nguồn mở”). Nếu bất kỳ điều khoản cấp phép Phần mềm nguồn mở nào xung đột với Thỏa thuận này, thì những điều khoản đó sẽ được ưu tiên, nhưng chỉ liên quan đến Phần mềm nguồn mở đó. Bất kỳ thỏa thuận cấp phép Phần mềm nguồn mở nào đều nghiêm ngặt giữa bạn và người cấp phép Phần mềm nguồn mở và bạn phải tuân thủ thỏa thuận cấp phép đó.

Tài liệu của bên thứ ba: Các dịch vụ của SHORTEN WORLD có thể sử dụng phần mềm hoặc mã nguồn của bên thứ ba, bao gồm Phần mềm nguồn mở (“Tài liệu của bên thứ ba”). SHORTEN WORLD không có quyền kiểm soát đối với các Tài liệu của bên thứ ba này và không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với chúng. Mặc dù SHORTEN WORLD không bắt buộc phải giám sát Tài liệu của bên thứ ba, nhưng họ có thể tùy ý xóa hoặc sửa đổi các tài liệu đó, bao gồm cả việc tuân thủ luật pháp. Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện cũng như chính sách bảo mật liên quan đến mọi Tài liệu của bên thứ ba.

Nhãn hiệu: SHORTEN WORLD cấp cho bạn giấy phép có giới hạn, có thể hủy bỏ, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không thể cấp phép lại để truy cập và sử dụng tên, biểu trưng, thiết kế và các nhãn hiệu khác của SHORTEN WORLD được tích hợp vào SHORTEN WORLD Dịch vụ (“Nhãn hiệu SHORTEN WORLD”) trong Thời hạn, chỉ để hiển thị thông báo đó như một phần của Dịch vụ SHORTEN WORLD. Bạn thừa nhận tính hợp lệ của Nhãn hiệu SHORTEN WORLD và quyền sở hữu nhãn hiệu của SHORTEN WORLD đối với chúng. Bất kỳ thiện chí nào có được từ việc bạn sử dụng Nhãn hiệu SHORTEN WORLD sẽ có lợi cho SHORTEN WORLD. Bạn sẽ không phản đối Nhãn hiệu SHORTEN WORLD hoặc quyền sở hữu nhãn hiệu của SHORTEN WORLD đối với chúng, trong hoặc sau thời hạn của Thỏa thuận này. Bạn đồng ý ký bất kỳ tài liệu nào theo yêu cầu hợp lý của SHORTEN WORLD hoặc theo yêu cầu của pháp luật để thiết lập quyền sở hữu và quyền độc quyền của SHORTEN WORLD đối với Nhãn hiệu SHORTEN WORLD hoặc để đăng ký nhãn hiệu. Bạn đồng ý sử dụng Nhãn hiệu SHORTEN WORLD phù hợp với Tài sản Thương hiệu của SHORTEN WORLD, để bảo vệ và duy trì Nhãn hiệu SHORTEN WORLD và các quyền của SHORTEN WORLD trong đó. SHORTEN WORLD có quyền thu hồi giấy phép được cấp trong phần này và/hoặc xem xét và phê duyệt cách thức sử dụng Nhãn hiệu SHORTEN WORLD và bạn đồng ý sửa đổi việc sử dụng bất kỳ Nhãn hiệu SHORTEN WORLD nào không đáp ứng các tiêu chuẩn của SHORTEN WORLD. Bất chấp những điều trên, bạn không được sử dụng bất kỳ Nhãn hiệu SHORTEN WORLD nào theo cách ám chỉ bất kỳ quan hệ đối tác, tài trợ hoặc chứng thực nào của SHORTEN WORLD

5. DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG, NỘI DUNG VÀ THÔNG TIN

Dịch vụ khách hàng: SHORTEN WORLD không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà bạn truy cập hoặc sử dụng liên quan đến các dịch vụ của SHORTEN WORLD hoặc việc sử dụng của bất kỳ người dùng cuối, khách hàng hoặc nhân viên nào ("Dịch vụ khách hàng"). Bạn không được sử dụng các dịch vụ của SHORTEN WORLD theo cách ám chỉ bất kỳ quan hệ đối tác, tài trợ hoặc chứng thực các dịch vụ của bạn bởi SHORTEN WORLD. Bạn không được gợi ý hoặc ngụ ý rằng SHORTEN WORLD là người tạo hoặc chịu trách nhiệm về quan điểm hoặc nội dung dịch vụ của bạn. Không được sử dụng các dịch vụ của SHORTEN WORLD liên quan đến bất kỳ nội dung bị cấm nào hoặc bất kỳ hoạt động nào mà việc sử dụng hoặc lỗi của các dịch vụ của SHORTEN WORLD có thể gây ra tử vong, thương tích, thiệt hại về tài sản hoặc môi trường hoặc có thể ảnh hưởng tiêu cực hoặc tạo ra trách nhiệm pháp lý cho SHORTEN WORLD theo bất kỳ cách nào.

Nội dung của khách hàng: Bạn cấp cho SHORTEN WORLD giấy phép toàn cầu không thể thu hồi, vĩnh viễn, không độc quyền, có thể cấp phép lại, có thể chuyển nhượng, miễn phí bản quyền để sử dụng, sao chép, nhập, hiển thị, sao chép, thực hiện, phân phối, tạo phái sinh hoạt động từ, thay đổi hoặc sửa đổi tất cả các URL và thông tin khác mà bạn cung cấp cho SHORTEN WORLD ("Nội dung của khách hàng"). Điều này là để cung cấp, vận hành và quảng cáo các dịch vụ SHORTEN WORLD, tạo các chỉ số liên kết SHORTEN WORLD và các mục đích kinh doanh khác. Việc SHORTEN WORLD thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân nhận được từ bạn hoặc bên thứ ba (bao gồm các mạng truyền thông xã hội) được nêu trong Chính sách riêng tư của SHORTEN WORLD. Như đã nêu trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, nếu được pháp luật cho phép, nếu bạn đăng ký Tài khoản SHORTEN WORLD bằng địa chỉ email trên miền thuộc sở hữu của một tổ chức, chẳng hạn như chủ lao động của bạn, thì chúng tôi có thể chia sẻ địa chỉ email và thông tin tài khoản của bạn với nhóm bán hàng của chúng tôi và doanh nghiệp để khám phá mối quan tâm của doanh nghiệp trong việc tạo hoặc quản lý tài khoản doanh nghiệp hoặc cho các mục đích liên quan.

6. ĐẠI DIỆN VÀ BẢO ĐẢM

Đảm bảo nội dung của khách hàng: Bạn đảm bảo với chúng tôi rằng nội dung của bạn và tất cả thông tin liên quan được sử dụng để phân tích liên kết của SHORTEN WORLD, bao gồm cả việc thu thập, sử dụng và cung cấp, sẽ không vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba, chẳng hạn như quyền sở hữu trí tuệ , quyền riêng tư và quyền công khai. Bạn xác nhận rằng nội dung của bạn và bất kỳ thông tin liên quan nào được sử dụng để phân tích liên kết SHORTEN WORLD tuân thủ tất cả các luật, quy định, nguyên tắc và yêu cầu có liên quan, bao gồm cả những luật, quy định, nguyên tắc và yêu cầu liên quan đến quyền riêng tư, bảo mật dữ liệu, nhắn tin không mong muốn, thực tiễn lừa đảo và các hạn chế xuất khẩu hoặc thương mại của Hoa Kỳ. Bạn xác nhận rằng bạn đã nhận được tất cả sự đồng ý, phê duyệt, ủy quyền và quyền cần thiết, đồng thời tuân thủ các chính sách quyền riêng tư của bạn cũng như tất cả các điều khoản và điều kiện hoặc chính sách quyền riêng tư của bên thứ ba liên quan đến việc nhận, sử dụng và cung cấp nội dung của bạn cũng như thông tin liên quan. Cuối cùng, bạn đảm bảo với chúng tôi rằng không có nội dung hoặc thông tin nào của bạn được sử dụng để phân tích liên kết SHORTEN WORLD bao gồm thông tin nhận dạng cá nhân hoặc số nhận dạng cố định của các cá nhân dưới 13 tuổi.

Đảm bảo bổ sung cho khách hàng: Bạn đảm bảo thêm với chúng tôi rằng bạn đã áp dụng các biện pháp bảo mật theo tiêu chuẩn ngành để bảo vệ các dịch vụ của SHORTEN WORLD, nội dung và dịch vụ của bạn khỏi bị truy cập trái phép. Bạn sẽ không làm bất cứ điều gì khiến các dịch vụ của SHORTEN WORLD phải tuân theo bất kỳ giấy phép nguồn mở hoặc giấy phép tương tự nào bắt buộc phải cấp bất kỳ quyền nào trong các dịch vụ của SHORTEN WORLD. Bạn sẽ không gây tổn hại, làm hỏng, can thiệp hoặc nói cách khác làm ảnh hưởng đến các dịch vụ của SHORTEN WORLD hoặc phân tích liên kết. Trong trường hợp vi phạm an ninh hoặc truy cập trái phép, bạn sẽ nhanh chóng điều tra và thông báo cho SHORTEN WORLD, đồng thời thực hiện mọi hành động khắc phục cần thiết tuân thủ luật pháp hiện hành và các yêu cầu của SHORTEN WORLD, tất cả bằng chi phí của bạn. Cuối cùng, bạn đảm bảo với chúng tôi rằng việc bạn sử dụng các dịch vụ của SHORTEN WORLD, nội dung và dịch vụ của bạn sẽ tuân thủ tất cả các luật và sẽ không vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư hoặc quyền công khai nào của bên thứ ba.

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM CỦA SHORTEN WORLD: CÁC DỊCH VỤ CỦA SHORTEN WORLD ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" VÀ "NHƯ CÓ SẴN" MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG CÁC DỊCH VỤ CỦA THẾ GIỚI RÚT GỌN SẼ AN TOÀN, CÓ SẴN MỌI LÚC HOẶC NƠI, HOẶC RẰNG CÁC URL RÚT GỌN VÀ PHÂN TÍCH LIÊN KẾT SẼ CHÍNH XÁC HOẶC KHÔNG CÓ LỖI. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG DỊCH VỤ SẼ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA BẠN HOẶC NGƯỜI DÙNG, CÁ NHÂN HOẶC KHÁCH HÀNG CỦA BẠN. CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA (THÍCH NHƯ PHẦN MỀM NGUỒN MỞ, NỀN TẢNG TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI, VẬT LIỆU CỦA BÊN THỨ BA HOẶC NHÀ CUNG CẤP MÁY CHỦ HOẶC CỬA HÀNG ỨNG DỤNG). BẠN XÁC NHẬN RẰNG CÁC SỐ LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TRONG PHÂN TÍCH LIÊN KẾT THẾ GIỚI RÚT GỌN LÀ SỐ LƯỢNG ƯỚC TÍNH VÀ CÓ THỂ CHỨA CÁC LỖI THỐNG KÊ. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG PHÂN TÍCH LIÊN KẾT THẾ GIỚI RÚT GỌN SẼ HOÀN TOÀN ĐÚNG, CHÍNH XÁC, KỊP THỜI HOẶC ĐÁNG TIN CẬY. CHÚNG TÔI TUYÊN BỐ BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO ĐỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG HOẶC TIN CẬY CỦA BẠN VÀO PHÂN TÍCH LIÊN KẾT THẾ GIỚI RÚT GỌN.

7. BỒI THƯỜNG VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Bồi thường của khách hàng: Với tư cách là khách hàng, bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ vô hại cho SHORTEN WORLD, công ty mẹ, công ty con, chi nhánh và nhân viên, cán bộ, giám đốc, nhà thầu, khách hàng, đối tác kinh doanh, người kế nhiệm và người được ủy quyền của họ (gọi chung là, "SHORTEN WORLD Người được bồi thường") từ mọi khiếu nại, hành động của bên thứ ba và các thiệt hại, trách nhiệm pháp lý và chi phí liên quan (bao gồm cả phí và chi phí luật sư hợp lý) phát sinh từ hoặc có liên quan đến nội dung, dịch vụ, sản phẩm, hành động, vi phạm thỏa thuận của bạn, hoặc vi phạm pháp luật. Điều này cũng bao gồm mọi cáo buộc về quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư hoặc vi phạm công khai liên quan đến nội dung hoặc dịch vụ của bạn. SHORTEN WORLD sẽ nhanh chóng thông báo cho bạn về bất kỳ khiếu nại nào mà công ty tìm kiếm sự bồi thường. Tuy nhiên, bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc thông báo cho bạn sẽ không ảnh hưởng đến trách nhiệm bồi thường của bạn trừ khi nó gây ra thiệt hại đáng kể cho bạn. Bạn sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ bất kỳ khiếu nại nào trong phần này, nhưng SHORTEN WORLD có thể chấp thuận bất kỳ luật sư nào bạn sử dụng và có thể tham gia bào chữa bằng chi phí của bạn. Mọi giải quyết yêu cầu bồi thường đều cần có sự đồng ý của SHORTEN WORLD.

8. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

HẠN CHẾ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ: TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ THEO HỢP ĐỒNG, NGOẠI TỆ, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM NGẶT, SƠ SUẤT HOẶC BẤT KỲ LÝ THUYẾT PHÁP LÝ HAY CÔNG BẰNG NÀO KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC DỊCH VỤ, ĐO LƯỜNG LIÊN KẾT HOẶC BẤT KỲ LÝ THUYẾT PHÁP LÝ HOẶC CÔNG BẰNG NÀO KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC DỊCH VỤ, ĐO LƯỜNG LIÊN KẾT, HOẶC BẤT KỲ CÁCH NÀO KHÁC KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC MẤT LỢI NHUẬN, MẤT DỮ LIỆU, CHI PHÍ MUA HÀNG HOẶC DỊCH VỤ THAY THẾ, HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, TRÁCH NHIỆM, BỒI THƯỜNG HOẶC HẬU QUẢ DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO. ĐIỀU NÀY BAO GỒM BẤT KỲ VẤN ĐỀ NÀO LIÊN QUAN ĐẾN LỖI, VIRUS, TROJAN NGỰA HOẶC NHỮNG VẤN ĐỀ TƯƠNG TỰ, BẤT CỨ NGUỒN GỐC CỦA CHÚNG; BẤT KỲ SỰ TẠM NGỪNG VĨNH VIỄN HOẶC TẠM THỜI CỦA CÁC DỊCH VỤ CỦA SHORTEN WORLD; VIỆC XÓA, THAM NHŨNG HOẶC KHÔNG LƯU TRỮ BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO CỦA BẠN HOẶC DỮ LIỆU KHÁC ĐƯỢC DUY TRÌ HOẶC TRUYỀN TRUYỀN THÔNG QUA BẠN SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA SHORTEN WORLD; BẠN KHÔNG CUNG CẤP TÀI KHOẢN CHÍNH XÁC HOẶC THÔNG TIN KHÁC ĐỂ RÚT GỌN THẾ GIỚI; BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO DO BẠN KHÔNG GIỮ MẬT KHẨU HOẶC CHI TIẾT TÀI KHOẢN CỦA BẠN AN TOÀN VÀ BÍ MẬT; BẠN KHÔNG THỂ TRUY CẬP CÁC DỊCH VỤ CỦA SHORTEN WORLD DO (CÁC) SỰ CỐ CỦA THIẾT BỊ, CƠ SỞ HẠ TẦNG, HỆ THỐNG HOẶC MẠNG BẠN SỬ DỤNG; HOẶC KHIẾU NẠI VƯỢT QUÁ TỔNG $100.

9. THỜI HẠN VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Thời hạn của Thỏa thuận: Thỏa thuận này bắt đầu từ ngày bạn, với tư cách là khách hàng, chấp nhận các điều khoản bằng cách tạo tài khoản hoặc mua gói dịch vụ ("Ngày có hiệu lực"). Thỏa thuận sẽ tiếp tục trong khoảng thời gian bạn đã chọn trừ khi nó kết thúc như được cho phép trong tài liệu này ("Thời hạn ban đầu"). Nếu tài khoản trả phí của bạn được đặt thành tự động gia hạn, vui lòng tham khảo phần 2(B) để biết chi tiết về tự động gia hạn.

Quyền chấm dứt: SHORTEN WORLD có quyền chấm dứt thỏa thuận này bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của mình. Khi thỏa thuận này hết hạn hoặc bị chấm dứt, tất cả các quyền và quyền truy cập được cấp cho bạn sẽ tự động dừng lại, đồng thời bạn và nhóm của mình phải ngừng sử dụng các dịch vụ của SHORTEN WORLD ngay lập tức. Ngoài ra, bạn phải trả lại tất cả thông tin bí mật của SHORTEN WORLD, hoặc nếu SHORTEN WORLD chỉ đạo, hãy hủy thông tin đó. Bất kỳ phần nào của thỏa thuận này, theo bản chất của nó, sẽ tiếp tục sau khi chấm dứt hoặc hết hạn thỏa thuận sẽ làm như vậy.

10. PHÁP LUẬT VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Luật áp dụng: Thỏa thuận này và tất cả các giao dịch liên quan sẽ được điều chỉnh và giải thích theo Đạo luật Trọng tài Liên bang và luật của Bang New York, ngoại trừ mọi xung đột về quy định pháp luật và Công ước Liên Hợp Quốc về Hợp đồng cho bán hàng hóa quốc tế.

Hạn chót khiếu nại: Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, bạn đồng ý rằng mọi khiếu nại hoặc nguyên nhân khởi kiện liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ SHORTEN WORLD, SHORTEN WORLD Link Metrics hoặc thỏa thuận này phải được đệ trình trong vòng một (1) năm sau khi khiếu nại hoặc nguyên nhân khởi kiện đó phát sinh, nếu không nó sẽ bị cấm vĩnh viễn.

Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài: Cả hai chúng tôi đều đồng ý rằng mọi tranh chấp, khiếu nại hoặc tranh cãi phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản dịch vụ này hoặc liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ hoặc Nội dung sẽ chỉ được giải quyết bởi cá nhân ràng buộc trọng tài, không phải trong bất kỳ giai cấp hoặc hành động tập thể. Bạn và SHORTEN WORLD đồng ý rằng Đạo luật Trọng tài Liên bang Hoa Kỳ điều chỉnh các Điều khoản Dịch vụ này và cả hai chúng tôi đều từ bỏ quyền được xét xử bởi bồi thẩm đoàn hoặc tham gia vào một vụ kiện tập thể. Điều khoản trọng tài này sẽ tiếp tục ngay cả sau khi các Điều khoản dịch vụ này chấm dứt.

Ngoại lệ và chọn không tham gia: Các ngoại lệ hạn chế đối với phần Giải quyết tranh chấp này bao gồm (i) bạn có thể tìm cách giải quyết tranh chấp tại tòa án khiếu nại nhỏ nếu tranh chấp đó đủ điều kiện và (ii) cả hai chúng ta đều có quyền tìm kiếm lệnh cấm hoặc biện pháp cứu trợ công bằng khác từ tòa án để ngăn chặn hành vi xâm phạm hoặc chiếm đoạt quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi. Thỏa thuận Trọng tài này không áp dụng cho các cá nhân ở Khu vực Kinh tế Châu Âu.

Quy trình phân xử trọng tài: Quá trình phân xử trọng tài sẽ do Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ (“AAA”) tiến hành. Trọng tài sẽ tuân theo Quy tắc trọng tài tiêu dùng của AAA dành cho cá nhân và theo Quy tắc trọng tài thương mại của AAA dành cho tổ chức. Quy tắc AAA có thể được tìm thấy tại www.adr.org hoặc bằng cách gọi 1-800-778-7879. Một bên muốn bắt đầu phân xử bằng trọng tài phải gửi Yêu cầu phân xử bằng văn bản cho AAA và gửi thông báo cho bên kia theo quy định trong Quy tắc AAA.

Nếu yêu cầu bồi thường của bạn trị giá 10.000 đô la Mỹ trở xuống, bạn có thể chọn tiến hành phân xử trọng tài chỉ dựa trên các tài liệu được gửi cho trọng tài viên, thông qua phiên điều trần được tiến hành qua điện thoại hoặc hội nghị truyền hình hoặc bằng phiên điều trần trực tiếp do cơ quan có thẩm quyền thiết lập. Quy tắc AAA. Nếu khiếu nại của bạn vượt quá 10.000 đô la Mỹ, quyền được điều trần sẽ được xác định theo Quy tắc AAA. Bất kỳ phiên điều trần trọng tài nào sẽ diễn ra tại quận nơi bạn sinh sống, trừ khi cả hai chúng ta đồng ý về một địa điểm khác. Cả hai chúng tôi đều đồng ý rằng trọng tài viên có thẩm quyền độc quyền để giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến việc giải thích, khả năng áp dụng, khả năng thực thi và phạm vi của thỏa thuận trọng tài này.

Chi phí trọng tài: Việc thanh toán tất cả các khoản phí nộp đơn, quản lý và trọng tài sẽ được điều chỉnh bởi Quy tắc AAA hiện hành. Nếu bạn là một cá nhân và tranh chấp của bạn có giá trị dưới 10.000 đô la, chúng tôi sẽ thanh toán tất cả các khoản phí và chi phí nộp đơn, quản lý và trọng tài viên trừ khi trọng tài viên thấy tranh chấp của bạn là phù phiếm. Nếu chúng tôi thắng trong vụ phân xử trọng tài, chúng tôi sẽ thanh toán tất cả các khoản phí và chi phí luật sư của chúng tôi và sẽ không tìm cách thu hồi chúng từ bạn. Nếu bạn thắng trong vụ phân xử trọng tài, bạn sẽ được hưởng phần thưởng về phí và chi phí luật sư theo quy định của luật hiện hành.

Giới hạn vụ kiện tập thể: Bạn và SHORTEN WORLD đồng ý rằng mọi khiếu nại hoặc tranh chấp sẽ được xử lý riêng lẻ, không phải là một phần của vụ kiện nhóm hoặc tập thể lớn hơn. Nếu tranh chấp kết thúc bằng trọng tài, trọng tài viên không thể hợp nhất khiếu nại của bạn với khiếu nại của người khác hoặc giám sát bất kỳ loại hành động pháp lý nhóm nào. Nếu vì một lý do nào đó, quy tắc này không thể được thi hành, thì toàn bộ phần Giải quyết tranh chấp sẽ bị vô hiệu hóa.

Thay đổi đối với Điều khoản giải quyết tranh chấp: Nếu SHORTEN WORLD quyết định thay đổi bất kỳ phần nào trong phần Giải quyết tranh chấp này sau khi bạn đã đồng ý lần đầu với các Điều khoản dịch vụ này, thì bạn có quyền từ chối những thay đổi đó. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách gửi thông báo bằng văn bản (có thể gửi email tới [email protected]) trong vòng 30 ngày kể từ khi các thay đổi có hiệu lực. Bằng cách từ chối các thay đổi, bạn nói rằng bạn muốn mọi tranh chấp với SHORTEN WORLD được xử lý dựa trên các điều khoản Giải quyết tranh chấp có hiệu lực khi bạn đồng ý lần đầu với Điều khoản dịch vụ (hoặc bất kỳ thay đổi nào sau này mà bạn đã chấp nhận).

Khả năng nghiêm trọng: Ngoại trừ quy tắc về các vụ kiện tập thể, nếu tòa án hoặc trọng tài quyết định rằng bất kỳ phần nào trong Điều khoản dịch vụ này không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì phần còn lại của Điều khoản dịch vụ vẫn sẽ hợp lệ và có hiệu lực.

11. KHÁC

Mối quan hệ giữa các bên: Theo thỏa thuận này, cả hai bên đều là nhà thầu độc lập. Không bên nào được coi là chủ lao động, nhân viên, đại lý hoặc đại diện của bên kia. Họ cũng không được coi là đối tác hoặc liên doanh theo bất kỳ nghĩa nào.

Toàn bộ Thỏa thuận và Khả năng phân tách: Thỏa thuận này bao gồm tất cả các điều khoản đã được các bên đồng ý và nó thay thế bất kỳ thông tin liên lạc hoặc đề xuất nào trước đây, cho dù chúng là bằng miệng, bằng văn bản hay điện tử. Nếu bất kỳ phần nào của thỏa thuận này được coi là không thể thực thi hoặc không hợp lệ, nó sẽ được thu nhỏ lại hoặc xóa khi cần thiết, nhưng phần còn lại của thỏa thuận sẽ vẫn có hiệu lực và có thể thực thi được.

Bất khả kháng: Ngoại trừ bất kỳ khoản phí nào còn nợ, không bên nào chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ hoặc không thực hiện nghĩa vụ của mình nếu gây ra bởi các yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Điều này có thể bao gồm các cuộc tấn công mạng, lỗi cơ học hoặc điện tử, thiên tai, khủng bố, chiến tranh, thiên tai, các vấn đề về giao thông hoặc viễn thông, tranh chấp lao động hoặc các vấn đề với nhà cung cấp bên thứ ba.

Chuyển nhượng: Không bên nào được chuyển nhượng thỏa thuận này cho người khác trừ khi thỏa thuận đó được chuyển nhượng cho một pháp nhân trực thuộc hoặc là một phần của việc sáp nhập, mua lại hoặc thay đổi quyền kiểm soát khác. Bất kỳ sự chuyển nhượng nào như vậy đều cần có sự cho phép bằng văn bản của bên kia.

Thông báo: Trừ khi có quy định khác, tất cả các thông báo liên quan đến thỏa thuận này phải được lập thành văn bản và gửi đến các địa chỉ được liệt kê ở trên. Thông báo được coi là đã gửi khi chúng được nhận trực tiếp, gửi qua fax hoặc email hoặc một ngày sau khi được gửi qua dịch vụ chuyển phát qua đêm.

Tiêu đề và diễn giải: Các tiêu đề trong thỏa thuận này chỉ nhằm mục đích thuận tiện và sẽ không ảnh hưởng đến cách diễn giải thỏa thuận. Các cụm từ như "bao gồm", "ví dụ" hoặc "chẳng hạn như" nên được hiểu là theo sau bởi "không giới hạn".

Xuất khẩu: Cả hai bên phải tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành liên quan đến kiểm soát xuất khẩu và nhập khẩu. Cụ thể, Dịch vụ SHORTEN WORLD không thể được xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu nếu không có giấy phép cần thiết từ chính phủ Hoa Kỳ và nước ngoài.

Sử dụng cho chính phủ: Dịch vụ SHORTEN WORLD là các mặt hàng thương mại, theo định nghĩa của một số quy định liên bang của Hoa Kỳ. Bất kỳ việc sử dụng các dịch vụ này của các tổ chức chính phủ đều bị cấm trừ khi được thỏa thuận này cho phép rõ ràng. Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ với tư cách là nhân viên hoặc đại diện của chính phủ và về mặt pháp lý, bạn không thể chấp nhận một số điều khoản nhất định trong thỏa thuận này, thì những điều khoản đó sẽ không áp dụng cho bạn theo yêu cầu của pháp luật.

Chung: Nếu SHORTEN WORLD không thực thi một quyền hoặc quy định trong các Điều khoản này, điều đó không có nghĩa là họ sẽ từ bỏ quyền làm như vậy trong tương lai. Nếu tòa án thấy bất kỳ phần nào trong các Điều khoản này không hợp lệ hoặc không thể thực thi, thì phần đó sẽ được thực thi nhiều nhất có thể và phần còn lại của Điều khoản sẽ vẫn có hiệu lực.

Công khai: Với tư cách là khách hàng, bạn đang cho phép SHORTEN WORLD sử dụng biểu trưng hoặc nhãn hiệu của mình. Họ có thể sử dụng những điều này trong các tài liệu tiếp thị hoặc trên trang web của họ để cho thấy rằng bạn là khách hàng sử dụng các dịch vụ của SHORTEN WORLD.

Liên hệ với SHORTEN WORLD, nếu bạn cảm thấy bối rối về bất kỳ điều khoản nào trong số này, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại [email protected].