Tài liệu API cho nhà phát triển v1

Shorten World Developers Mở đầu

SHORTEN WORLD's API biểu thị toàn bộ SHORTEN WORLD nền tảng thông qua giao diện lập trình được tiêu chuẩn hóa. Sử dụng SHORTEN WORLD API, bạn có thể làm bất cứ điều gì giống như trên bảng điều khiển có thể làm.

SHORTEN WORLD API sử dụng RESTful API dựa trên HTTPS và định dạng JSON. Nếu bạn đã có tài khoản SHORTEN WORLD, bạn có thể lấy khóa API của mình từ đầu trang "Khóa API", được tìm thấy tại đây: Đi tới tài khoản của tôi

Shorten World DevelopersEndpoints

API được truy cập thông qua HTTPS đến một URL cụ thể được đánh phiên bản (version), bao gồm các phương thức GET, POST, PUT, PATCH, và DELETE. Mỗi một endpoint chỉ được truy cập thông qua giao thức SSL HTTPS (cổng 443).

Mọi thứ (phương thức, các tham số, ...) được cố định tại các phiên bản, và mỗi lệnh gọi phải chứa một phiên bản. Phiên bản hiện tại là Version 1.

URL cho phiên bản ổn định version 1 là:

https://api.shortenworld.com/v1/
Shorten World Developers Giới hạn API

Giới hạn API theo tài khoản phụ thuộc vào gói đăng ký
Xem giới hạn API

Shorten World DevelopersXử lý response

Tất cả các API đều áp dụng các định dạng response này: http status và Body

HTTP Status
HTTP Code Mô tả
200 Thành công
401 Không có quyền truy cập
403 Tài khoản của bạn bị khóa hoặc quyền bị từ chối
429 Đăng nhập quá nhiều lần không thành công
500 Một lỗi không xác định
Chuỗi body json được trả về, chứa các thông tin sau:
Response Mô tả
status => code: 0 Thành công
status => code: not equal 0 Lỗi
status => message Thông báo lỗi
status => timestamp Thời gian phản hồi của máy chủ

Shorten World Bookmark Xác thực

Shorten World Developers Lấy token
POST https://api.shortenworld.com/v1/authen/token

Trước hết, chúng ta cần sử dụng API này để xác thực và nhận mã token. Chúng ta sẽ sử dụng mã token này để xác thực tất cả các API khác. Sử dụng access_token để xác thực tất cả các API khác, và sử dụng refresh_token để lấy access_token mới mà không cần đăng nhập lại

Headers bắt buộc
Tham số Mô tả
Content-Type [String, Bắt buộc]. Giá trị là: application/json
Các tham số
Tham số Mô tả
username [String, Bắt buộc]. Username của bạn (không phải email).
key [String, Bắt buộc]. Khóa API của bạn.
Định dạng Response: Tại đây
Nếu Response HTTP Status là 200 và status => code bằng 0, thì
token => access_token Sử dụng access_token này để xác thực các API khác. Nó sẽ hết hạn sau 01 giờ
token => refresh_token Sử dụng refresh_token để lấy về một access_token mới mà không cần đăng nhập lại. Nó sẽ hết hạn sau 07 ngày
token => expires_in Thời gian còn lại (bằng giây) mà access_token còn hoạt động

curl -X POST https://api.shortenworld.com/v1/authen/token \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -d '{"username":"shortenworld","key":"vis5ok7k108prtieq7xeyvx4ay1me4oz"}'
   								
Phản hồi của máy chủ

{
 "status": {
  "message": "Wow, thành công!",
  "code": 0,
  "timestamp": "2022-12-21T05:24:14+0000"
 },
 "token": {
  "scope": "read write",
  "access_token": "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX25hbWUiOiJzaG9ydGVud29ybGQiLCJzY29wZSI6WyJyZWFkIiwid3JpdGUiXSwiZXhwIjoxNjcxNzk5NjE0LCJ1c2VyIjp7ImlkIjoxMDEwLCJjaWYiOiJlYWUyZDc5NS0wYzZmLTQ2MWItYTZkNC1lYjRmYTUwOGI4YzkiLCJ1c2VybmFtZSI6InNob3J0ZW53b3JsZCIsImVtYWlsIjoic3VwcG9ydEBzaG9ydGVud29ybGQuY29tIiwiZnVsbE5hbWUiOiJI4buTbmcgTmh1bmciLCJsZXZlbCI6MCwibWFuYWdlciI6ZmFsc2UsImJhbmsiOmZhbHNlLCJ0b3RhbExvZ2luIjoxLCJ0b2RheUxvZ2luIjoxLCJsYXN0TG9naW5UaW1lIjpudWxsLCJsYXN0TG9naW5JcCI6bnVsbCwibGFzdExvZ2luRGV2aWNlIjpudWxsLCJsYXN0TG9naW5Mb2NhdGlvbiI6bnVsbCwibG9jYWxlIjoidmkifSwiYXV0aG9yaXRpZXMiOlsiUk9MRV9VU0VSIl0sImp0aSI6IjcxSTFmcXViSjhPM3o2WEFZOUQ1UXg4bURJYz0iLCJjbGllbnRfaWQiOiJhcGlMaW5rIn0.U2BFp7ryXMWn5qiKEKrj-5ieL0LKX7HHnIKoZivMmEVo5LJq8TOkHgXM4P1IPc-X285B2266lgSSm6R4WrdOX06hXfa8o3TXpGdwGqMyJFWuW1SGU7StkuRif_baQLQ4SwsQKgdfUG31KZe1EjhO0FX5fnTbgbst7XcYo4dXGnlPQD8yItRSfVtSEkmkUjw028CQZcjFTQ5cNtTSvkMmQU4xVjO3Dl_3_hmI3Mq2aSdyhH_FI6z8Bez5FC0-JbVIvuPalM4u5vKoikwvtSgt2jiWv1XRmeDSM5SSvU_-1vaMEAGhaxrIvOhoJ0OCyUjM_9hwxl5huBywYB5MDuYYgg",
  "token_type": "bearer",
  "refresh_token": "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX25hbWUiOiJzaG9ydGVud29ybGQiLCJzY29wZSI6WyJyZWFkIiwid3JpdGUiXSwiYXRpIjoiNzFJMWZxdWJKOE8zejZYQVk5RDVReDhtREljPSIsImV4cCI6MTY3MjMzOTYxNCwidXNlciI6eyJpZCI6MTAxMCwiY2lmIjoiZWFlMmQ3OTUtMGM2Zi00NjFiLWE2ZDQtZWI0ZmE1MDhiOGM5IiwidXNlcm5hbWUiOiJzaG9ydGVud29ybGQiLCJlbWFpbCI6InN1cHBvcnRAc2hvcnRlbndvcmxkLmNvbSIsImZ1bGxOYW1lIjoiSOG7k25nIE5odW5nIiwibGV2ZWwiOjAsIm1hbmFnZXIiOmZhbHNlLCJiYW5rIjpmYWxzZSwidG90YWxMb2dpbiI6MSwidG9kYXlMb2dpbiI6MSwibGFzdExvZ2luVGltZSI6bnVsbCwibGFzdExvZ2luSXAiOm51bGwsImxhc3RMb2dpbkRldmljZSI6bnVsbCwibGFzdExvZ2luTG9jYXRpb24iOm51bGwsImxvY2FsZSI6InZpIn0sImF1dGhvcml0aWVzIjpbIlJPTEVfVVNFUiJdLCJqdGkiOiI0QUtvVnV1TU9yRnpuUHpRNkhCNkVGcE9XT2M9IiwiY2xpZW50X2lkIjoiYXBpTGluayJ9.NXHc2aesqnyA_DdoyhK-tJffIVv4oF80aOZFmm3eOV-V4SolHumZRIjHW7lSs6baIOjZj4XLCpXjJP7G2Pslm6H_ZhfK4ihSudbGJ_KHjX5ZRKh-q1yTt8m3UVG0Lzj30gBYeISuaEdqDh6MMZZXrz3LJCTWAXOgYr2TGQK85W-TnP3KzeRO4R9MQVyqgu8YJP1z2ijdaJSMEfggDPVQvPCm8KNVNHTq3l3pvkxOZHQ04Di3-EfPdrlljf99AFSNdgsUPf2iB9va3Ffm1MVzg6TDOdWh_rj_c1oDrNbPUP7KTbzdGz4oulcAoMVFhOLR0p0IH82zODLXj4dM8Ac6bA",
  "expires_in": 104084
 }
}
Để xem chuỗi JSON đẹp hơn, chúng ta sử dụng công cụ định dạng
Shorten World Developers Làm mới token
POST https://api.shortenworld.com/v1/authen/refresh-token

Chúng ta sử dụng API này để lấy một token mới dựa trên refresh_token.

Headers bắt buộc
Tham số Mô tả
Content-Type [String, Bắt buộc]. Giá trị là: application/json
Các tham số
Tham số Mô tả
refreshToken [String, Bắt buộc]. Lấy refresh_token từ kết quả trả về của API Lấy token.
Định dạng Response: Tại đây
Nếu Response HTTP Status là 200 và status => code bằng 0, thì
token => access_token Sử dụng access_token này để xác thực các API khác. Nó sẽ hết hạn sau 01 giờ
token => refresh_token Sử dụng refresh_token để lấy về một access_token mới mà không cần đăng nhập lại. Nó sẽ hết hạn sau 07 ngày
token => expires_in Thời gian còn lại (bằng giây) mà access_token còn hoạt động

curl -X POST https://api.shortenworld.com/v1/authen/refresh-token \
	 -H "Content-Type: application/json" \
	 -d '{"refreshToken":"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX25hbWUiOiJzaG9ydGVud29ybGQiLCJzY29wZSI6WyJyZWFkIiwid3JpdGUiXSwiYXRpIjoiNzFJMWZxdWJKOE8zejZYQVk5RDVReDhtREljPSIsImV4cCI6MTY3MjMzOTYxNCwidXNlciI6eyJpZCI6MTAxMCwiY2lmIjoiZWFlMmQ3OTUtMGM2Zi00NjFiLWE2ZDQtZWI0ZmE1MDhiOGM5IiwidXNlcm5hbWUiOiJzaG9ydGVud29ybGQiLCJlbWFpbCI6InN1cHBvcnRAc2hvcnRlbndvcmxkLmNvbSIsImZ1bGxOYW1lIjoiSOG7k25nIE5odW5nIiwibGV2ZWwiOjAsIm1hbmFnZXIiOmZhbHNlLCJiYW5rIjpmYWxzZSwidG90YWxMb2dpbiI6MSwidG9kYXlMb2dpbiI6MSwibGFzdExvZ2luVGltZSI6bnVsbCwibGFzdExvZ2luSXAiOm51bGwsImxhc3RMb2dpbkRldmljZSI6bnVsbCwibGFzdExvZ2luTG9jYXRpb24iOm51bGwsImxvY2FsZSI6InZpIn0sImF1dGhvcml0aWVzIjpbIlJPTEVfVVNFUiJdLCJqdGkiOiI0QUtvVnV1TU9yRnpuUHpRNkhCNkVGcE9XT2M9IiwiY2xpZW50X2lkIjoiYXBpTGluayJ9.NXHc2aesqnyA_DdoyhK-tJffIVv4oF80aOZFmm3eOV-V4SolHumZRIjHW7lSs6baIOjZj4XLCpXjJP7G2Pslm6H_ZhfK4ihSudbGJ_KHjX5ZRKh-q1yTt8m3UVG0Lzj30gBYeISuaEdqDh6MMZZXrz3LJCTWAXOgYr2TGQK85W-TnP3KzeRO4R9MQVyqgu8YJP1z2ijdaJSMEfggDPVQvPCm8KNVNHTq3l3pvkxOZHQ04Di3-EfPdrlljf99AFSNdgsUPf2iB9va3Ffm1MVzg6TDOdWh_rj_c1oDrNbPUP7KTbzdGz4oulcAoMVFhOLR0p0IH82zODLXj4dM8Ac6bA"}'
   								
Phản hồi của máy chủ

{
 "status": {
  "message": "Wow, thành công!",
  "code": 0,
  "timestamp": "2022-12-21T11:33:07+0000"
 },
 "token": {
  "scope": "read write",
  "access_token": "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX25hbWUiOiJzaG9ydGVud29ybGQiLCJzY29wZSI6WyJyZWFkIiwid3JpdGUiXSwiZXhwIjoxNjcxNjI1OTg3LCJ1c2VyIjp7ImlkIjoxMDEwLCJjaWYiOiJlYWUyZDc5NS0wYzZmLTQ2MWItYTZkNC1lYjRmYTUwOGI4YzkiLCJ1c2VybmFtZSI6InNob3J0ZW53b3JsZCIsImVtYWlsIjoic3VwcG9ydEBzaG9ydGVud29ybGQuY29tIiwiZnVsbE5hbWUiOiJI4buTbmcgTmh1bmciLCJsZXZlbCI6MCwibWFuYWdlciI6ZmFsc2UsImJhbmsiOmZhbHNlLCJ0b3RhbExvZ2luIjoxLCJ0b2RheUxvZ2luIjoxLCJsYXN0TG9naW5UaW1lIjpudWxsLCJsYXN0TG9naW5JcCI6bnVsbCwibGFzdExvZ2luRGV2aWNlIjpudWxsLCJsYXN0TG9naW5Mb2NhdGlvbiI6bnVsbCwibG9jYWxlIjoidmkifSwiYXV0aG9yaXRpZXMiOlsiUk9MRV9VU0VSIl0sImp0aSI6IlB0R3ROd2hwcVMrSElLYnFoNEFhdlFkU1RPMD0iLCJjbGllbnRfaWQiOiJhcGlMaW5rIn0.B400MYwEdL5j9U4E3HGZ0SqQ6n38NwQvp7o2n-GROZyUZmEDPRQYDDa6v9AqVqbCdPuKbrWQv2QeU_PGHD5lcsx5RDvkHAPxhz8WNcAeYjgBC9uVYOQ8giMYotJ13b14jpUba5bdnoFB-ozvkqnnfZWStacYEDhbhbu8Udd2xtHp4CDwMEJDsV0UcOmCDw6MKAc4NFmKCXThXTi6FhxUlYS2YJ4WjXX94Gjiw5nnRRgeNSJQEAjkotTV3RPoi6VzQFL4hyp2zdzJxWtAKqTGEv2njBJG7CPN_4e71EJ5w6ovZ1OxTkHUBfugaQjoS4reZzJiBdUE2ONFfrfXT1Zc6A",
  "token_type": "bearer",
  "refresh_token": "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX25hbWUiOiJzaG9ydGVud29ybGQiLCJzY29wZSI6WyJyZWFkIiwid3JpdGUiXSwiYXRpIjoiUHRHdE53aHBxUytISUticWg0QWF2UWRTVE8wPSIsImV4cCI6MTY3MTcwODc4NywidXNlciI6eyJpZCI6MTAxMCwiY2lmIjoiZWFlMmQ3OTUtMGM2Zi00NjFiLWE2ZDQtZWI0ZmE1MDhiOGM5IiwidXNlcm5hbWUiOiJzaG9ydGVud29ybGQiLCJlbWFpbCI6InN1cHBvcnRAc2hvcnRlbndvcmxkLmNvbSIsImZ1bGxOYW1lIjoiSOG7k25nIE5odW5nIiwibGV2ZWwiOjAsIm1hbmFnZXIiOmZhbHNlLCJiYW5rIjpmYWxzZSwidG90YWxMb2dpbiI6MSwidG9kYXlMb2dpbiI6MSwibGFzdExvZ2luVGltZSI6bnVsbCwibGFzdExvZ2luSXAiOm51bGwsImxhc3RMb2dpbkRldmljZSI6bnVsbCwibGFzdExvZ2luTG9jYXRpb24iOm51bGwsImxvY2FsZSI6InZpIn0sImF1dGhvcml0aWVzIjpbIlJPTEVfVVNFUiJdLCJqdGkiOiI2NkRHWW5OVHd6TWl2SGt6ZkJrQk84Q2pmaWM9IiwiY2xpZW50X2lkIjoiYXBpTGluayJ9.ktVy8xq4-tlOK2Lq36ZxrCPkETVp0jHesdOysiev3jelBetj0PrVod2Gpk94GQWYsNux1XTQ58BcuvBwBHUJAlxNniCYHEKzpavuAuxF074v-WjBOt0B_viq4EwMszZSbOIRKymtR8sL925IIrl2lSeXV7rM01W-TGbz7fv07l_0xaqGF-3x1hZpXYnW3d82bWVvbA9zA-Gb0nHcKyTjXn9iHAHJlc9qDBnzDyyZVyh5P4qqu4TP-7FgNqcQQPWvyr_vM5B6OIU8ZYDzW8vf5zpwdH9Fq-pIUY8V2rrpxd3jmUd3ig2gMREDcox2ZNhYZDzjvglMnBwaLPKPGG-x7A",
  "expires_in": 3599
 }
}
Để xem chuỗi JSON đẹp hơn, chúng ta sử dụng công cụ định dạng
Shorten World Developers Vô hiệu token
POST https://api.shortenworld.com/v1/authen/revoke-token

Chúng ta sử dụng API này để vô hiệu token.

Headers bắt buộc
Tham số Mô tả
Content-Type [String, Bắt buộc]. Giá trị là: application/json
Authorization [String, Bắt buộc]]. Giá trị là: Bearer [access_token]
Các tham số
Tham số Mô tả
Định dạng Response: Tại đây

curl -X POST https://api.shortenworld.com/v1/authen/revoke-token \
	 -H "Content-Type: application/json" \
	 -H "Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX25hbWUiOiJzaG9ydGVud29ybGQiLCJzY29wZSI6WyJyZWFkIiwid3JpdGUiXSwiZXhwIjoxNjcxNjI1OTg3LCJ1c2VyIjp7ImlkIjoxMDEwLCJjaWYiOiJlYWUyZDc5NS0wYzZmLTQ2MWItYTZkNC1lYjRmYTUwOGI4YzkiLCJ1c2VybmFtZSI6InNob3J0ZW53b3JsZCIsImVtYWlsIjoic3VwcG9ydEBzaG9ydGVud29ybGQuY29tIiwiZnVsbE5hbWUiOiJI4buTbmcgTmh1bmciLCJsZXZlbCI6MCwibWFuYWdlciI6ZmFsc2UsImJhbmsiOmZhbHNlLCJ0b3RhbExvZ2luIjoxLCJ0b2RheUxvZ2luIjoxLCJsYXN0TG9naW5UaW1lIjpudWxsLCJsYXN0TG9naW5JcCI6bnVsbCwibGFzdExvZ2luRGV2aWNlIjpudWxsLCJsYXN0TG9naW5Mb2NhdGlvbiI6bnVsbCwibG9jYWxlIjoidmkifSwiYXV0aG9yaXRpZXMiOlsiUk9MRV9VU0VSIl0sImp0aSI6IlB0R3ROd2hwcVMrSElLYnFoNEFhdlFkU1RPMD0iLCJjbGllbnRfaWQiOiJhcGlMaW5rIn0.B400MYwEdL5j9U4E3HGZ0SqQ6n38NwQvp7o2n-GROZyUZmEDPRQYDDa6v9AqVqbCdPuKbrWQv2QeU_PGHD5lcsx5RDvkHAPxhz8WNcAeYjgBC9uVYOQ8giMYotJ13b14jpUba5bdnoFB-ozvkqnnfZWStacYEDhbhbu8Udd2xtHp4CDwMEJDsV0UcOmCDw6MKAc4NFmKCXThXTi6FhxUlYS2YJ4WjXX94Gjiw5nnRRgeNSJQEAjkotTV3RPoi6VzQFL4hyp2zdzJxWtAKqTGEv2njBJG7CPN_4e71EJ5w6ovZ1OxTkHUBfugaQjoS4reZzJiBdUE2ONFfrfXT1Zc6A" \
	 -d '{}'
   								
Phản hồi của máy chủ

{
 "status": {
  "message": "Wow, thành công!",
  "code": 0,
  "timestamp": "2022-12-21T11:50:53+0000"
 }
}
Để xem chuỗi JSON đẹp hơn, chúng ta sử dụng công cụ định dạng

Shorten World Bookmark Lấy tài nguyên

Shorten World Developers Lấy danh sách nhóm
POST https://api.shortenworld.com/v1/entity/team/list

Chúng ta sử dụng API này để lấy danh sách nhóm của bạn hoặc nhóm mà bạn là thành viên

Headers bắt buộc
Tham số Mô tả
Content-Type [String, Bắt buộc]. Giá trị là: application/json
Authorization [String, Bắt buộc]]. Giá trị là: Bearer [access_token]
Các tham số
Tham số Mô tả
size [Number, Không bắt buộc]. Số lượng kết quả mỗi trang, mặc định 20 kết quả.
page [Number, Không bắt buộc]. Trang kết quả, mặc định là 0. Trang bắt đầu là 0.
Định dạng Response: Tại đây

curl -X POST https://api.shortenworld.com/v1/entity/team/list \
	 -H "Content-Type: application/json" \
	 -H "Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX25hbWUiOiJzaG9ydGVud29ybGQiLCJzY29wZSI6WyJyZWFkIiwid3JpdGUiXSwiZXhwIjoxNjcxNjI1OTg3LCJ1c2VyIjp7ImlkIjoxMDEwLCJjaWYiOiJlYWUyZDc5NS0wYzZmLTQ2MWItYTZkNC1lYjRmYTUwOGI4YzkiLCJ1c2VybmFtZSI6InNob3J0ZW53b3JsZCIsImVtYWlsIjoic3VwcG9ydEBzaG9ydGVud29ybGQuY29tIiwiZnVsbE5hbWUiOiJI4buTbmcgTmh1bmciLCJsZXZlbCI6MCwibWFuYWdlciI6ZmFsc2UsImJhbmsiOmZhbHNlLCJ0b3RhbExvZ2luIjoxLCJ0b2RheUxvZ2luIjoxLCJsYXN0TG9naW5UaW1lIjpudWxsLCJsYXN0TG9naW5JcCI6bnVsbCwibGFzdExvZ2luRGV2aWNlIjpudWxsLCJsYXN0TG9naW5Mb2NhdGlvbiI6bnVsbCwibG9jYWxlIjoidmkifSwiYXV0aG9yaXRpZXMiOlsiUk9MRV9VU0VSIl0sImp0aSI6IlB0R3ROd2hwcVMrSElLYnFoNEFhdlFkU1RPMD0iLCJjbGllbnRfaWQiOiJhcGlMaW5rIn0.B400MYwEdL5j9U4E3HGZ0SqQ6n38NwQvp7o2n-GROZyUZmEDPRQYDDa6v9AqVqbCdPuKbrWQv2QeU_PGHD5lcsx5RDvkHAPxhz8WNcAeYjgBC9uVYOQ8giMYotJ13b14jpUba5bdnoFB-ozvkqnnfZWStacYEDhbhbu8Udd2xtHp4CDwMEJDsV0UcOmCDw6MKAc4NFmKCXThXTi6FhxUlYS2YJ4WjXX94Gjiw5nnRRgeNSJQEAjkotTV3RPoi6VzQFL4hyp2zdzJxWtAKqTGEv2njBJG7CPN_4e71EJ5w6ovZ1OxTkHUBfugaQjoS4reZzJiBdUE2ONFfrfXT1Zc6A" \
	 -d '{"size":20,"page":0}' 
   								
Phản hồi của máy chủ

{
 "status": {
  "message": "Wow, thành công!",
  "code": 0,
  "timestamp": "2022-12-22T02:33:23+0000"
 },
 "teams": [
  {
   "id": "6340e9c7a26da453b891b752",
   "code": "megachat",
   "name": "Megachat Team",
   "roles": "ROLE_OWNER, ROLE_MEMBER, ROLE_ADMIN",
   "members": 2,
   "links": 36,
   "joinedDate": "2022-10-08T03:08:55.129+0000"
  },
  {
   "id": "634fbd79b4a38d4a20a62002",
   "code": "meta",
   "name": "Meta Team",
   "roles": "ROLE_OWNER, ROLE_ADMIN",
   "members": 1,
   "links": 0,
   "joinedDate": "2022-10-19T09:03:53.091+0000"
  },
  {
   "id": "632ac6b64f71000068007b66",
   "code": "bigbang",
   "name": "Bigbang Shorten World Team",
   "roles": "ROLE_MEMBER",
   "members": 2,
   "links": 19,
   "joinedDate": "2022-12-19T04:15:32.895+0000"
  }
 ],
 "total": 3
}
Để xem chuỗi JSON đẹp hơn, chúng ta sử dụng công cụ định dạng
Shorten World Developers Lấy danh sách chiến dịch
POST https://api.shortenworld.com/v1/entity/campaign/list

Chúng ta sử dụng API này để lấy tất cả danh sách các chiến dịch trong nhóm của bạn hoặc nhóm mà bạn làm thành viên

Headers bắt buộc
Tham số Mô tả
Content-Type [String, Bắt buộc]. Giá trị là: application/json
Authorization [String, Bắt buộc]]. Giá trị là: Bearer [access_token]
Các tham số
Tham số Mô tả
teamId [String, Không bắt buộc]. Lấy teamId từ API Lấy danh sách nhóm. Sẽ liệt kê tất cả các chiến dịch thuộc nhóm này, nếu không chỉ định nó sẽ trả về tất cả các chiến dịch của tất cả nhóm bạn đang quản lý.
size [Number, Không bắt buộc]. Số lượng kết quả mỗi trang, mặc định 20 kết quả.
page [Number, Không bắt buộc]. Trang kết quả, mặc định là 0. Trang bắt đầu là 0.
Định dạng Response: Tại đây

curl -X POST https://api.shortenworld.com/v1/entity/campaign/list \
	 -H "Content-Type: application/json" \
	 -H "Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX25hbWUiOiJzaG9ydGVud29ybGQiLCJzY29wZSI6WyJyZWFkIiwid3JpdGUiXSwiZXhwIjoxNjcxNjI1OTg3LCJ1c2VyIjp7ImlkIjoxMDEwLCJjaWYiOiJlYWUyZDc5NS0wYzZmLTQ2MWItYTZkNC1lYjRmYTUwOGI4YzkiLCJ1c2VybmFtZSI6InNob3J0ZW53b3JsZCIsImVtYWlsIjoic3VwcG9ydEBzaG9ydGVud29ybGQuY29tIiwiZnVsbE5hbWUiOiJI4buTbmcgTmh1bmciLCJsZXZlbCI6MCwibWFuYWdlciI6ZmFsc2UsImJhbmsiOmZhbHNlLCJ0b3RhbExvZ2luIjoxLCJ0b2RheUxvZ2luIjoxLCJsYXN0TG9naW5UaW1lIjpudWxsLCJsYXN0TG9naW5JcCI6bnVsbCwibGFzdExvZ2luRGV2aWNlIjpudWxsLCJsYXN0TG9naW5Mb2NhdGlvbiI6bnVsbCwibG9jYWxlIjoidmkifSwiYXV0aG9yaXRpZXMiOlsiUk9MRV9VU0VSIl0sImp0aSI6IlB0R3ROd2hwcVMrSElLYnFoNEFhdlFkU1RPMD0iLCJjbGllbnRfaWQiOiJhcGlMaW5rIn0.B400MYwEdL5j9U4E3HGZ0SqQ6n38NwQvp7o2n-GROZyUZmEDPRQYDDa6v9AqVqbCdPuKbrWQv2QeU_PGHD5lcsx5RDvkHAPxhz8WNcAeYjgBC9uVYOQ8giMYotJ13b14jpUba5bdnoFB-ozvkqnnfZWStacYEDhbhbu8Udd2xtHp4CDwMEJDsV0UcOmCDw6MKAc4NFmKCXThXTi6FhxUlYS2YJ4WjXX94Gjiw5nnRRgeNSJQEAjkotTV3RPoi6VzQFL4hyp2zdzJxWtAKqTGEv2njBJG7CPN_4e71EJ5w6ovZ1OxTkHUBfugaQjoS4reZzJiBdUE2ONFfrfXT1Zc6A" \
	 -d '{"teamId":"6340e9c7a26da453b891b752","size":20,"page":0}' 
   								
Phản hồi của máy chủ

{
 "status": {
  "message": "Wow, thành công!",
  "code": 0,
  "timestamp": "2022-12-22T02:57:46+0000"
 },
 "campaigns": [
  {
   "id": "639e9cb181c0a87774a72038",
   "code": "new_year_flash_sale",
   "name": "New year flash sale",
   "links": 6,
   "teamId": "6340e9c7a26da453b891b752",
   "createdTime": "2022-12-18T04:53:05.112+0000"
  }
 ],
 "total": 1
}
Để xem chuỗi JSON đẹp hơn, chúng ta sử dụng công cụ định dạng
Shorten World Developers Lấy các tên miền được đăng ký
POST https://api.shortenworld.com/v1/entity/domain/subscriptions

Chúng ta sử dụng API này để lấy tất cả các tên miền mà bạn đã đăng ký vào nhóm. Cả tên miền đi thuê và tên miền của riêng bạn

Headers bắt buộc
Tham số Mô tả
Content-Type [String, Bắt buộc]. Giá trị là: application/json
Authorization [String, Bắt buộc]]. Giá trị là: Bearer [access_token]
Các tham số
Tham số Mô tả
teamId [String, Bắt buộc]. Lấy teamId từ API Lấy danh sách nhóm.
size [Number, Không bắt buộc]. Số lượng kết quả mỗi trang, mặc định 20 kết quả.
page [Number, Không bắt buộc]. Trang kết quả, mặc định là 0. Trang bắt đầu là 0.
Định dạng Response: Tại đây

curl -X POST https://api.shortenworld.com/v1/entity/domain/subscriptions \
	 -H "Content-Type: application/json" \
	 -H "Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX25hbWUiOiJzaG9ydGVud29ybGQiLCJzY29wZSI6WyJyZWFkIiwid3JpdGUiXSwiZXhwIjoxNjcxNjI1OTg3LCJ1c2VyIjp7ImlkIjoxMDEwLCJjaWYiOiJlYWUyZDc5NS0wYzZmLTQ2MWItYTZkNC1lYjRmYTUwOGI4YzkiLCJ1c2VybmFtZSI6InNob3J0ZW53b3JsZCIsImVtYWlsIjoic3VwcG9ydEBzaG9ydGVud29ybGQuY29tIiwiZnVsbE5hbWUiOiJI4buTbmcgTmh1bmciLCJsZXZlbCI6MCwibWFuYWdlciI6ZmFsc2UsImJhbmsiOmZhbHNlLCJ0b3RhbExvZ2luIjoxLCJ0b2RheUxvZ2luIjoxLCJsYXN0TG9naW5UaW1lIjpudWxsLCJsYXN0TG9naW5JcCI6bnVsbCwibGFzdExvZ2luRGV2aWNlIjpudWxsLCJsYXN0TG9naW5Mb2NhdGlvbiI6bnVsbCwibG9jYWxlIjoidmkifSwiYXV0aG9yaXRpZXMiOlsiUk9MRV9VU0VSIl0sImp0aSI6IlB0R3ROd2hwcVMrSElLYnFoNEFhdlFkU1RPMD0iLCJjbGllbnRfaWQiOiJhcGlMaW5rIn0.B400MYwEdL5j9U4E3HGZ0SqQ6n38NwQvp7o2n-GROZyUZmEDPRQYDDa6v9AqVqbCdPuKbrWQv2QeU_PGHD5lcsx5RDvkHAPxhz8WNcAeYjgBC9uVYOQ8giMYotJ13b14jpUba5bdnoFB-ozvkqnnfZWStacYEDhbhbu8Udd2xtHp4CDwMEJDsV0UcOmCDw6MKAc4NFmKCXThXTi6FhxUlYS2YJ4WjXX94Gjiw5nnRRgeNSJQEAjkotTV3RPoi6VzQFL4hyp2zdzJxWtAKqTGEv2njBJG7CPN_4e71EJ5w6ovZ1OxTkHUBfugaQjoS4reZzJiBdUE2ONFfrfXT1Zc6A" \
	 -d '{"teamId":"6340e9c7a26da453b891b752","size":20,"page":0}' 
   								
Phản hồi của máy chủ

{
 "status": {
  "message": "Wow, thành công!",
  "code": 0,
  "timestamp": "2022-12-22T03:05:40+0000"
 },
 "subscriptions": [
  {
   "domainId": "63281bec3d2b0000ee0018c2",
   "domainName": "shorten.world",
   "status": "Y",
   "registerDate": null,
   "expiredDate": null,
   "domainOwner": "shortenworld"
  },
  {
   "domainId": "634cc5dbef3e000065005372",
   "domainName": "shorten.is",
   "status": "Y",
   "registerDate": null,
   "expiredDate": null,
   "domainOwner": "shortenworld"
  },
  {
   "domainId": "634cc5e7ef3e000065005373",
   "domainName": "shorten.ee",
   "status": "Y",
   "registerDate": null,
   "expiredDate": null,
   "domainOwner": "shortenworld"
  },
  {
   "domainId": "634cc5efef3e000065005374",
   "domainName": "shorten.tv",
   "status": "Y",
   "registerDate": null,
   "expiredDate": null,
   "domainOwner": "shortenworld"
  },
  {
   "domainId": "634cc5f4ef3e000065005375",
   "domainName": "shorten.so",
   "status": "Y",
   "registerDate": null,
   "expiredDate": null,
   "domainOwner": "shortenworld"
  },
  {
   "domainId": "634e6b85b4a38d0a28f9db41",
   "domainName": "enroll.vn",
   "status": "Y",
   "registerDate": "2022-12-14T03:30:24.073+0000",
   "expiredDate": "2023-02-12T03:30:24.073+0000",
   "domainOwner": "vn"
  },
  {
   "domainId": "6388779c76478b5c684f281b",
   "domainName": "voiceinsur.com",
   "status": "Y",
   "registerDate": "2022-12-01T11:32:29.891+0000",
   "expiredDate": null,
   "domainOwner": "megachat"
  },
  {
   "domainId": "638877af76478b5c684f281d",
   "domainName": "metadigie.com",
   "status": "Y",
   "registerDate": "2022-12-01T11:27:58.412+0000",
   "expiredDate": null,
   "domainOwner": "megachat"
  },
  {
   "domainId": "634e67e2b4a38d0a28f9db34",
   "domainName": "than.world",
   "status": "E",
   "registerDate": "2022-10-20T09:10:29.662+0000",
   "expiredDate": "2022-12-20T09:10:29.662+0000",
   "domainOwner": "world"
  },
  {
   "domainId": "634cdd1ce746c91a90c5a015",
   "domainName": "bigbang.to",
   "status": "E",
   "registerDate": "2022-10-20T02:52:08.188+0000",
   "expiredDate": "2022-11-19T02:52:08.188+0000",
   "domainOwner": "centre"
  },
  {
   "domainId": "634e66dcb4a38d0a28f9db2b",
   "domainName": "cut.vin",
   "status": "Y",
   "registerDate": "2022-10-19T07:33:47.803+0000",
   "expiredDate": "2023-02-16T07:33:47.803+0000",
   "domainOwner": "cut"
  },
  {
   "domainId": "634e6be6b4a38d0a28f9db4f",
   "domainName": "redirect.vn",
   "status": "Y",
   "registerDate": "2022-12-03T03:12:32.446+0000",
   "expiredDate": "2023-08-30T03:12:32.446+0000",
   "domainOwner": "vn"
  }
 ],
 "total": 7
}
Để xem chuỗi JSON đẹp hơn, chúng ta sử dụng công cụ định dạng
POST https://api.shortenworld.com/v1/entity/link/list

Chúng ta sử dụng API này để lấy tất cả các liên kết thuộc về nhóm của bạn hoặc nhóm mà bạn là thành viên

Headers bắt buộc
Tham số Mô tả
Content-Type [String, Bắt buộc]. Giá trị là: application/json
Authorization [String, Bắt buộc]]. Giá trị là: Bearer [access_token]
Các tham số
Tham số Mô tả
teamId [String, Không bắt buộc]. Lấy teamId từ API Lấy danh sách nhóm.
domainIds [Nhiều Strings. Cách nhau bởi dấy phẩy "," , Không bắt buộc]. Lấy domainId từ API Lấy các tên miền được đăng ký.
campaignIds [Nhiều Strings. Cách nhau bởi dấy phẩy "," , Không bắt buộc]. Get campaignId from Get campaign list API.
hidden [String, Không bắt buộc]. Giá trị là: true hoặc false. Nếu true, nó sẽ trả về tất cả các liên kết ẩn
search [String, Không bắt buộc]. Tìm kiếm toàn văn bản với mã liên kết và tiêu đề liên kết
size [Number, Không bắt buộc]. Số lượng kết quả mỗi trang, mặc định 20 kết quả.
page [Number, Không bắt buộc]. Trang kết quả, mặc định là 0. Trang bắt đầu là 0.
Định dạng Response: Tại đây

curl -X POST https://api.shortenworld.com/v1/entity/link/list \
	 -H "Content-Type: application/json" \
	 -H "Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX25hbWUiOiJzaG9ydGVud29ybGQiLCJzY29wZSI6WyJyZWFkIiwid3JpdGUiXSwiZXhwIjoxNjcxNjI1OTg3LCJ1c2VyIjp7ImlkIjoxMDEwLCJjaWYiOiJlYWUyZDc5NS0wYzZmLTQ2MWItYTZkNC1lYjRmYTUwOGI4YzkiLCJ1c2VybmFtZSI6InNob3J0ZW53b3JsZCIsImVtYWlsIjoic3VwcG9ydEBzaG9ydGVud29ybGQuY29tIiwiZnVsbE5hbWUiOiJI4buTbmcgTmh1bmciLCJsZXZlbCI6MCwibWFuYWdlciI6ZmFsc2UsImJhbmsiOmZhbHNlLCJ0b3RhbExvZ2luIjoxLCJ0b2RheUxvZ2luIjoxLCJsYXN0TG9naW5UaW1lIjpudWxsLCJsYXN0TG9naW5JcCI6bnVsbCwibGFzdExvZ2luRGV2aWNlIjpudWxsLCJsYXN0TG9naW5Mb2NhdGlvbiI6bnVsbCwibG9jYWxlIjoidmkifSwiYXV0aG9yaXRpZXMiOlsiUk9MRV9VU0VSIl0sImp0aSI6IlB0R3ROd2hwcVMrSElLYnFoNEFhdlFkU1RPMD0iLCJjbGllbnRfaWQiOiJhcGlMaW5rIn0.B400MYwEdL5j9U4E3HGZ0SqQ6n38NwQvp7o2n-GROZyUZmEDPRQYDDa6v9AqVqbCdPuKbrWQv2QeU_PGHD5lcsx5RDvkHAPxhz8WNcAeYjgBC9uVYOQ8giMYotJ13b14jpUba5bdnoFB-ozvkqnnfZWStacYEDhbhbu8Udd2xtHp4CDwMEJDsV0UcOmCDw6MKAc4NFmKCXThXTi6FhxUlYS2YJ4WjXX94Gjiw5nnRRgeNSJQEAjkotTV3RPoi6VzQFL4hyp2zdzJxWtAKqTGEv2njBJG7CPN_4e71EJ5w6ovZ1OxTkHUBfugaQjoS4reZzJiBdUE2ONFfrfXT1Zc6A" \
	 -d '{"teamId":"6340e9c7a26da453b891b752","domainIds":"63281bec3d2b0000ee0018c2","campaignIds":"","hidden":"false","search":"","size":3,"page":0}' 
   								
Phản hồi của máy chủ

{
 "status": {
  "message": "Wow, thành công!",
  "code": 0,
  "timestamp": "2022-12-22T03:24:56+0000"
 },
 "links": [
  {
   "id": "63a02eff5c9ec550a4f7b1b0",
   "code": "tPl1N",
   "url": "https://shorten.world/tPl1N",
   "destination": "https://format.asia/json-formats",
   "title": "cxc",
   "password": "234",
   "clickType": 1,
   "uniqueTime": 10,
   "api": true,
   "status": "Y",
   "domainId": "63281bec3d2b0000ee0018c2",
   "campaignId": null,
   "teamId": "6340e9c7a26da453b891b752",
   "tags": null,
   "createdTime": "2022-12-19T09:29:35.523+0000"
  },
  {
   "id": "63a02ebf5c9ec550a4f7b1af",
   "code": "vRiPT",
   "url": "https://shorten.world/vRiPT",
   "destination": "https://format.asia/json-format",
   "title": "JSON Formatter, JSON Beautifier, JSON Minifier, JSON Validator, JSON Converter Online | Format.asia",
   "password": null,
   "clickType": 0,
   "uniqueTime": null,
   "api": true,
   "status": "Y",
   "domainId": "63281bec3d2b0000ee0018c2",
   "campaignId": null,
   "teamId": "6340e9c7a26da453b891b752",
   "tags": null,
   "createdTime": "2022-12-19T09:28:31.730+0000"
  },
  {
   "id": "63a02ea45c9ec550a4f7b1ae",
   "code": "JVlW8",
   "url": "https://shorten.world/JVlW8",
   "destination": "https://format.asia/json-format",
   "title": "JSON Formatter, JSON Beautifier, JSON Minifier, JSON Validator, JSON Converter Online | Format.asia",
   "password": null,
   "clickType": 0,
   "uniqueTime": null,
   "api": true,
   "status": "Y",
   "domainId": "63281bec3d2b0000ee0018c2",
   "campaignId": null,
   "teamId": "6340e9c7a26da453b891b752",
   "tags": null,
   "createdTime": "2022-12-19T09:28:04.692+0000"
  }
 ],
 "total": 29
}
Để xem chuỗi JSON đẹp hơn, chúng ta sử dụng công cụ định dạng

Shorten World Bookmark Quản lý liên kết

POST https://api.shortenworld.com/v1/entity/link/create

Chúng ta sử dụng API này để làm ngắn liên kết

Headers bắt buộc
Tham số Mô tả
Content-Type [String, Bắt buộc]. Giá trị là: application/json
Authorization [String, Bắt buộc]]. Giá trị là: Bearer [access_token]
Các tham số
Tham số Mô tả
teamId [String, Bắt buộc]. Lấy teamId từ API Lấy danh sách nhóm.
domainId [String, Bắt buộc]. Lấy domainId từ API Lấy các tên miền được đăng ký.
campaignId [String, Không bắt buộc]. Lấy campaignId từ API Lấy danh sách chiến dịch.
noTitle [Boolean, Không bắt buộc]. Giá trị là: true hoặc false. Nếu giá trị là true, nó sẽ vô hiệu hóa việc lấy tiêu đề trang từ thẻ meta của trang nguồn, dẫn đến thời gian phản hồi API nhanh hơn (Kiểm tra gói đăng ký)
destination [String, Bắt buộc]. Liên kết dài của bạn để rút ngắn
utmSource [String, Không bắt buộc]. Nguồn chiến dịch
utmMedium [String, Không bắt buộc]. Phương tiện chiến dịch
utmCampaign [String, Không bắt buộc]. Tên chiến dịch
utmTerm [String, Không bắt buộc]. Điều khoản chiến dịch
utmContent [String, Không bắt buộc]. Nội dung chiến dịch
Định dạng Response: Tại đây
Nếu Response HTTP Status là 200 và status => code bằng 0, thì
linkId Mã ID của liên kết
linkShort Liên kết được rút gọn
linkDestination Liên kết gốc
linkTitle Tiêu đề của liên kết gốc

curl -X POST https://api.shortenworld.com/v1/entity/link/create \
	 -H "Content-Type: application/json" \
	 -H "Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX25hbWUiOiJzaG9ydGVud29ybGQiLCJzY29wZSI6WyJyZWFkIiwid3JpdGUiXSwiZXhwIjoxNjcxNjI1OTg3LCJ1c2VyIjp7ImlkIjoxMDEwLCJjaWYiOiJlYWUyZDc5NS0wYzZmLTQ2MWItYTZkNC1lYjRmYTUwOGI4YzkiLCJ1c2VybmFtZSI6InNob3J0ZW53b3JsZCIsImVtYWlsIjoic3VwcG9ydEBzaG9ydGVud29ybGQuY29tIiwiZnVsbE5hbWUiOiJI4buTbmcgTmh1bmciLCJsZXZlbCI6MCwibWFuYWdlciI6ZmFsc2UsImJhbmsiOmZhbHNlLCJ0b3RhbExvZ2luIjoxLCJ0b2RheUxvZ2luIjoxLCJsYXN0TG9naW5UaW1lIjpudWxsLCJsYXN0TG9naW5JcCI6bnVsbCwibGFzdExvZ2luRGV2aWNlIjpudWxsLCJsYXN0TG9naW5Mb2NhdGlvbiI6bnVsbCwibG9jYWxlIjoidmkifSwiYXV0aG9yaXRpZXMiOlsiUk9MRV9VU0VSIl0sImp0aSI6IlB0R3ROd2hwcVMrSElLYnFoNEFhdlFkU1RPMD0iLCJjbGllbnRfaWQiOiJhcGlMaW5rIn0.B400MYwEdL5j9U4E3HGZ0SqQ6n38NwQvp7o2n-GROZyUZmEDPRQYDDa6v9AqVqbCdPuKbrWQv2QeU_PGHD5lcsx5RDvkHAPxhz8WNcAeYjgBC9uVYOQ8giMYotJ13b14jpUba5bdnoFB-ozvkqnnfZWStacYEDhbhbu8Udd2xtHp4CDwMEJDsV0UcOmCDw6MKAc4NFmKCXThXTi6FhxUlYS2YJ4WjXX94Gjiw5nnRRgeNSJQEAjkotTV3RPoi6VzQFL4hyp2zdzJxWtAKqTGEv2njBJG7CPN_4e71EJ5w6ovZ1OxTkHUBfugaQjoS4reZzJiBdUE2ONFfrfXT1Zc6A" \
	 -d '{"teamId":"6340e9c7a26da453b891b752","domainId":"63281bec3d2b0000ee0018c2","campaignId":"639e9cb181c0a87774a72038","noTitle":false,"destination":"https://format.asia/json-format","utmSource":"","utmMedium":"","utmCampaign":"","utmTerm":"","utmContent":""}' 
   								
Phản hồi của máy chủ

{
 "status": {
  "message": "Wow, thành công!",
  "code": 0,
  "timestamp": "2022-12-22T03:44:47+0000"
 },
 "linkId": "63a3d2af450da672f48d90ff",
 "linkShort": "https://ln.run/cRrcc",
 "linkDestination": "https://format.asia/json-format",
 "linkTitle": "JSON Formatter, JSON Beautifier, JSON Minifier, JSON Validator, JSON Converter Online | Format.asia"
}
Để xem chuỗi JSON đẹp hơn, chúng ta sử dụng công cụ định dạng
POST https://api.shortenworld.com/v1/entity/link/update

Chúng ta sử dụng API này để cập nhật liên kết

Headers bắt buộc
Tham số Mô tả
Content-Type [String, Bắt buộc]. Giá trị là: application/json
Authorization [String, Bắt buộc]]. Giá trị là: Bearer [access_token]
Các tham số
Tham số Mô tả
linkId [String, Bắt buộc]. Lấy linkId từ API Lấy danh sách liên kết hoặc API Tạo liên kết
title [String, Không bắt buộc]. Thay đổi tiêu đề.
code [String, Không bắt buộc]. Thay đổi code (Back-half của liên kết).
tags [Boolean, Không bắt buộc]. Gắn nhãn cho liên kết
hide [String, Không bắt buộc]. Giá trị là "on" hoặc "off". Nếu "on" nó sẽ bị ẩn khỏi bảng điều khiển
Định dạng Response: Tại đây

curl -X POST https://api.shortenworld.com/v1/entity/link/update \
	 -H "Content-Type: application/json" \
	 -H "Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX25hbWUiOiJzaG9ydGVud29ybGQiLCJzY29wZSI6WyJyZWFkIiwid3JpdGUiXSwiZXhwIjoxNjcxNjI1OTg3LCJ1c2VyIjp7ImlkIjoxMDEwLCJjaWYiOiJlYWUyZDc5NS0wYzZmLTQ2MWItYTZkNC1lYjRmYTUwOGI4YzkiLCJ1c2VybmFtZSI6InNob3J0ZW53b3JsZCIsImVtYWlsIjoic3VwcG9ydEBzaG9ydGVud29ybGQuY29tIiwiZnVsbE5hbWUiOiJI4buTbmcgTmh1bmciLCJsZXZlbCI6MCwibWFuYWdlciI6ZmFsc2UsImJhbmsiOmZhbHNlLCJ0b3RhbExvZ2luIjoxLCJ0b2RheUxvZ2luIjoxLCJsYXN0TG9naW5UaW1lIjpudWxsLCJsYXN0TG9naW5JcCI6bnVsbCwibGFzdExvZ2luRGV2aWNlIjpudWxsLCJsYXN0TG9naW5Mb2NhdGlvbiI6bnVsbCwibG9jYWxlIjoidmkifSwiYXV0aG9yaXRpZXMiOlsiUk9MRV9VU0VSIl0sImp0aSI6IlB0R3ROd2hwcVMrSElLYnFoNEFhdlFkU1RPMD0iLCJjbGllbnRfaWQiOiJhcGlMaW5rIn0.B400MYwEdL5j9U4E3HGZ0SqQ6n38NwQvp7o2n-GROZyUZmEDPRQYDDa6v9AqVqbCdPuKbrWQv2QeU_PGHD5lcsx5RDvkHAPxhz8WNcAeYjgBC9uVYOQ8giMYotJ13b14jpUba5bdnoFB-ozvkqnnfZWStacYEDhbhbu8Udd2xtHp4CDwMEJDsV0UcOmCDw6MKAc4NFmKCXThXTi6FhxUlYS2YJ4WjXX94Gjiw5nnRRgeNSJQEAjkotTV3RPoi6VzQFL4hyp2zdzJxWtAKqTGEv2njBJG7CPN_4e71EJ5w6ovZ1OxTkHUBfugaQjoS4reZzJiBdUE2ONFfrfXT1Zc6A" \
	 -d '{"linkId":"63a3d2af450da672f48d90ff","title":"","code":"","tags":"landing_page","hide":""}' 
   								
Phản hồi của máy chủ

{
 "status": {
  "message": "Wow, thành công!",
  "code": 0,
  "timestamp": "2022-12-22T03:55:12+0000"
 }
}
Để xem chuỗi JSON đẹp hơn, chúng ta sử dụng công cụ định dạng
POST https://api.shortenworld.com/v1/entity/link/delete

Chúng ta sử dụng API này để xóa liên kết

Headers bắt buộc
Tham số Mô tả
Content-Type [String, Bắt buộc]. Giá trị là: application/json
Authorization [String, Bắt buộc]]. Giá trị là: Bearer [access_token]
Các tham số
Tham số Mô tả
linkId [String, Bắt buộc]. Lấy linkId từ API Lấy danh sách liên kết hoặc API Tạo liên kết
Định dạng Response: Tại đây

curl -X POST https://api.shortenworld.com/v1/entity/link/delete \
	 -H "Content-Type: application/json" \
	 -H "Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX25hbWUiOiJzaG9ydGVud29ybGQiLCJzY29wZSI6WyJyZWFkIiwid3JpdGUiXSwiZXhwIjoxNjcxNjI1OTg3LCJ1c2VyIjp7ImlkIjoxMDEwLCJjaWYiOiJlYWUyZDc5NS0wYzZmLTQ2MWItYTZkNC1lYjRmYTUwOGI4YzkiLCJ1c2VybmFtZSI6InNob3J0ZW53b3JsZCIsImVtYWlsIjoic3VwcG9ydEBzaG9ydGVud29ybGQuY29tIiwiZnVsbE5hbWUiOiJI4buTbmcgTmh1bmciLCJsZXZlbCI6MCwibWFuYWdlciI6ZmFsc2UsImJhbmsiOmZhbHNlLCJ0b3RhbExvZ2luIjoxLCJ0b2RheUxvZ2luIjoxLCJsYXN0TG9naW5UaW1lIjpudWxsLCJsYXN0TG9naW5JcCI6bnVsbCwibGFzdExvZ2luRGV2aWNlIjpudWxsLCJsYXN0TG9naW5Mb2NhdGlvbiI6bnVsbCwibG9jYWxlIjoidmkifSwiYXV0aG9yaXRpZXMiOlsiUk9MRV9VU0VSIl0sImp0aSI6IlB0R3ROd2hwcVMrSElLYnFoNEFhdlFkU1RPMD0iLCJjbGllbnRfaWQiOiJhcGlMaW5rIn0.B400MYwEdL5j9U4E3HGZ0SqQ6n38NwQvp7o2n-GROZyUZmEDPRQYDDa6v9AqVqbCdPuKbrWQv2QeU_PGHD5lcsx5RDvkHAPxhz8WNcAeYjgBC9uVYOQ8giMYotJ13b14jpUba5bdnoFB-ozvkqnnfZWStacYEDhbhbu8Udd2xtHp4CDwMEJDsV0UcOmCDw6MKAc4NFmKCXThXTi6FhxUlYS2YJ4WjXX94Gjiw5nnRRgeNSJQEAjkotTV3RPoi6VzQFL4hyp2zdzJxWtAKqTGEv2njBJG7CPN_4e71EJ5w6ovZ1OxTkHUBfugaQjoS4reZzJiBdUE2ONFfrfXT1Zc6A" \
	 -d '{"linkId":"63a3d2af450da672f48d90ff"}' 
   								
Phản hồi của máy chủ

{
 "status": {
  "message": "Wow, thành công!",
  "code": 0,
  "timestamp": "2022-12-22T03:58:53+0000"
 }
}
Để xem chuỗi JSON đẹp hơn, chúng ta sử dụng công cụ định dạng
POST https://api.shortenworld.com/v1/entity/link/redirect

Chúng ta sử dụng API này để chuyển hướng liên kết, thay đổi loại nhấp chuột và thay đổi chiến dịch UTM

Headers bắt buộc
Tham số Mô tả
Content-Type [String, Bắt buộc]. Giá trị là: application/json
Authorization [String, Bắt buộc]]. Giá trị là: Bearer [access_token]
Các tham số
Tham số Mô tả
linkId [String, Bắt buộc]. Lấy linkId từ API Lấy danh sách liên kết hoặc API Tạo liên kết
destination [String, Không bắt buộc]. Liên kết dài mới để chuyển hướng
clickType [Number, Không bắt buộc]. Nếu giá trị là "0", nó sẽ được tính bằng tất cả các lần nhấp chuột. Nếu giá trị là "1" thì nó sẽ được tính bằng số lần nhấp chuột duy nhất.
uniqueTime [Number, Không bắt buộc]. nếu clickType ở trên là "1", điều này sẽ xử lý cách thức hoạt động của Số lần nhấp duy nhất. Giả sử uniqueTime = 15 (phút), nếu người dùng click vào link liên tục ta chỉ tính cứ 15 phút là 1 click
utmSource [String, Không bắt buộc]. Nguồn chiến dịch
utmMedium [String, Không bắt buộc]. Phương tiện chiến dịch
utmCampaign [String, Không bắt buộc]. Tên chiến dịch
utmTerm [String, Không bắt buộc]. Điều khoản chiến dịch
utmContent [String, Không bắt buộc]. Nội dung chiến dịch
Định dạng Response: Tại đây

curl -X POST https://api.shortenworld.com/v1/entity/link/redirect \
	 -H "Content-Type: application/json" \
	 -H "Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX25hbWUiOiJzaG9ydGVud29ybGQiLCJzY29wZSI6WyJyZWFkIiwid3JpdGUiXSwiZXhwIjoxNjcxNjI1OTg3LCJ1c2VyIjp7ImlkIjoxMDEwLCJjaWYiOiJlYWUyZDc5NS0wYzZmLTQ2MWItYTZkNC1lYjRmYTUwOGI4YzkiLCJ1c2VybmFtZSI6InNob3J0ZW53b3JsZCIsImVtYWlsIjoic3VwcG9ydEBzaG9ydGVud29ybGQuY29tIiwiZnVsbE5hbWUiOiJI4buTbmcgTmh1bmciLCJsZXZlbCI6MCwibWFuYWdlciI6ZmFsc2UsImJhbmsiOmZhbHNlLCJ0b3RhbExvZ2luIjoxLCJ0b2RheUxvZ2luIjoxLCJsYXN0TG9naW5UaW1lIjpudWxsLCJsYXN0TG9naW5JcCI6bnVsbCwibGFzdExvZ2luRGV2aWNlIjpudWxsLCJsYXN0TG9naW5Mb2NhdGlvbiI6bnVsbCwibG9jYWxlIjoidmkifSwiYXV0aG9yaXRpZXMiOlsiUk9MRV9VU0VSIl0sImp0aSI6IlB0R3ROd2hwcVMrSElLYnFoNEFhdlFkU1RPMD0iLCJjbGllbnRfaWQiOiJhcGlMaW5rIn0.B400MYwEdL5j9U4E3HGZ0SqQ6n38NwQvp7o2n-GROZyUZmEDPRQYDDa6v9AqVqbCdPuKbrWQv2QeU_PGHD5lcsx5RDvkHAPxhz8WNcAeYjgBC9uVYOQ8giMYotJ13b14jpUba5bdnoFB-ozvkqnnfZWStacYEDhbhbu8Udd2xtHp4CDwMEJDsV0UcOmCDw6MKAc4NFmKCXThXTi6FhxUlYS2YJ4WjXX94Gjiw5nnRRgeNSJQEAjkotTV3RPoi6VzQFL4hyp2zdzJxWtAKqTGEv2njBJG7CPN_4e71EJ5w6ovZ1OxTkHUBfugaQjoS4reZzJiBdUE2ONFfrfXT1Zc6A" \
	 -d '{"linkId":"63a3d2af450da672f48d90ff","destination":"https://format.asia/json-formats","clickType":1,"uniqueTime":15,"utmSource":"newsletter","utmMedium":"","utmCampaign":"","utmTerm":"","utmContent":""}' 
   								
Phản hồi của máy chủ

{
 "status": {
  "message": "Wow, thành công!",
  "code": 0,
  "timestamp": "2022-12-22T04:30:22+0000"
 }
}
Để xem chuỗi JSON đẹp hơn, chúng ta sử dụng công cụ định dạng
POST https://api.shortenworld.com/v1/entity/link/redirect-mobile

API này sẽ chuyển hướng các liên kết khác nhau dựa trên nền tảng điện thoại mà người dùng sử dụng

Headers bắt buộc
Tham số Mô tả
Content-Type [String, Bắt buộc]. Giá trị là: application/json
Authorization [String, Bắt buộc]]. Giá trị là: Bearer [access_token]
Các tham số
Tham số Mô tả
linkId [String, Bắt buộc]. Lấy linkId từ API Lấy danh sách liên kết hoặc API Tạo liên kết
ios [String, Không bắt buộc]. Nếu thiết bị của người dùng là nền tảng IOS, liên kết sẽ chuyển hướng đến đích này
android [String, Không bắt buộc]. Nếu thiết bị của người dùng là nền tảng Android, liên kết sẽ chuyển hướng đến đích này
windows [String, Không bắt buộc]. Nếu thiết bị của người dùng là nền tảng windows phone, liên kết sẽ chuyển hướng đến đích này
mobile [String, Không bắt buộc]. Nếu thiết bị của người dùng là di động và không phải là một trong các nền tảng trên, liên kết sẽ chuyển hướng đến đích này
Định dạng Response: Tại đây

curl -X POST https://api.shortenworld.com/v1/entity/link/redirect-mobile \
	 -H "Content-Type: application/json" \
	 -H "Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX25hbWUiOiJzaG9ydGVud29ybGQiLCJzY29wZSI6WyJyZWFkIiwid3JpdGUiXSwiZXhwIjoxNjcxNjI1OTg3LCJ1c2VyIjp7ImlkIjoxMDEwLCJjaWYiOiJlYWUyZDc5NS0wYzZmLTQ2MWItYTZkNC1lYjRmYTUwOGI4YzkiLCJ1c2VybmFtZSI6InNob3J0ZW53b3JsZCIsImVtYWlsIjoic3VwcG9ydEBzaG9ydGVud29ybGQuY29tIiwiZnVsbE5hbWUiOiJI4buTbmcgTmh1bmciLCJsZXZlbCI6MCwibWFuYWdlciI6ZmFsc2UsImJhbmsiOmZhbHNlLCJ0b3RhbExvZ2luIjoxLCJ0b2RheUxvZ2luIjoxLCJsYXN0TG9naW5UaW1lIjpudWxsLCJsYXN0TG9naW5JcCI6bnVsbCwibGFzdExvZ2luRGV2aWNlIjpudWxsLCJsYXN0TG9naW5Mb2NhdGlvbiI6bnVsbCwibG9jYWxlIjoidmkifSwiYXV0aG9yaXRpZXMiOlsiUk9MRV9VU0VSIl0sImp0aSI6IlB0R3ROd2hwcVMrSElLYnFoNEFhdlFkU1RPMD0iLCJjbGllbnRfaWQiOiJhcGlMaW5rIn0.B400MYwEdL5j9U4E3HGZ0SqQ6n38NwQvp7o2n-GROZyUZmEDPRQYDDa6v9AqVqbCdPuKbrWQv2QeU_PGHD5lcsx5RDvkHAPxhz8WNcAeYjgBC9uVYOQ8giMYotJ13b14jpUba5bdnoFB-ozvkqnnfZWStacYEDhbhbu8Udd2xtHp4CDwMEJDsV0UcOmCDw6MKAc4NFmKCXThXTi6FhxUlYS2YJ4WjXX94Gjiw5nnRRgeNSJQEAjkotTV3RPoi6VzQFL4hyp2zdzJxWtAKqTGEv2njBJG7CPN_4e71EJ5w6ovZ1OxTkHUBfugaQjoS4reZzJiBdUE2ONFfrfXT1Zc6A" \
	 -d '{"linkId":"63a3d2af450da672f48d90ff","ios":"https://format.asia/xml-format","android":"https://format.asia/javascript-format","windows":"https://format.asia/css-format","mobile":"https://format.asia/md5-hash-generator"}}' 
   								
Phản hồi của máy chủ

{
 "status": {
  "message": "Wow, thành công!",
  "code": 0,
  "timestamp": "2022-12-22T04:39:43+0000"
 }
}
Để xem chuỗi JSON đẹp hơn, chúng ta sử dụng công cụ định dạng
POST https://api.shortenworld.com/v1/entity/link/expiration

API này sẽ đặt hết hạn của liên kết theo thời gian hoặc số lần nhấp chuột

Headers bắt buộc
Tham số Mô tả
Content-Type [String, Bắt buộc]. Giá trị là: application/json
Authorization [String, Bắt buộc]]. Giá trị là: Bearer [access_token]
Các tham số
Tham số Mô tả
linkId [String, Bắt buộc]. Lấy linkId từ API Lấy danh sách liên kết hoặc API Tạo liên kết
date [String, Không bắt buộc]. Ngày hết hạn, định dạng: dd/MM/yyyy
destinationByDate [String, Không bắt buộc]. Liên kết sẽ chuyển hướng đến đích này sau ngày date
click [Number, Không bắt buộc]. Số lần nhấp chuột sẽ hết hạn
clickType [Number, Không bắt buộc]. Nếu giá trị là "0", click ở trên sẽ tính tất cả các lần nhấp chuột. Nếu giá trị là "1" click ở trên sẽ chỉ tính số nhấp chuột duy nhất.
destinationByClick [String, Không bắt buộc]. Nếu số lượng nhấp chuột nhiều hơn click ở trên, liên kết sẽ chuyển hướng đến đích này
Định dạng Response: Tại đây

curl -X POST https://api.shortenworld.com/v1/entity/link/expiration \
	 -H "Content-Type: application/json" \
	 -H "Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX25hbWUiOiJzaG9ydGVud29ybGQiLCJzY29wZSI6WyJyZWFkIiwid3JpdGUiXSwiZXhwIjoxNjcxNjI1OTg3LCJ1c2VyIjp7ImlkIjoxMDEwLCJjaWYiOiJlYWUyZDc5NS0wYzZmLTQ2MWItYTZkNC1lYjRmYTUwOGI4YzkiLCJ1c2VybmFtZSI6InNob3J0ZW53b3JsZCIsImVtYWlsIjoic3VwcG9ydEBzaG9ydGVud29ybGQuY29tIiwiZnVsbE5hbWUiOiJI4buTbmcgTmh1bmciLCJsZXZlbCI6MCwibWFuYWdlciI6ZmFsc2UsImJhbmsiOmZhbHNlLCJ0b3RhbExvZ2luIjoxLCJ0b2RheUxvZ2luIjoxLCJsYXN0TG9naW5UaW1lIjpudWxsLCJsYXN0TG9naW5JcCI6bnVsbCwibGFzdExvZ2luRGV2aWNlIjpudWxsLCJsYXN0TG9naW5Mb2NhdGlvbiI6bnVsbCwibG9jYWxlIjoidmkifSwiYXV0aG9yaXRpZXMiOlsiUk9MRV9VU0VSIl0sImp0aSI6IlB0R3ROd2hwcVMrSElLYnFoNEFhdlFkU1RPMD0iLCJjbGllbnRfaWQiOiJhcGlMaW5rIn0.B400MYwEdL5j9U4E3HGZ0SqQ6n38NwQvp7o2n-GROZyUZmEDPRQYDDa6v9AqVqbCdPuKbrWQv2QeU_PGHD5lcsx5RDvkHAPxhz8WNcAeYjgBC9uVYOQ8giMYotJ13b14jpUba5bdnoFB-ozvkqnnfZWStacYEDhbhbu8Udd2xtHp4CDwMEJDsV0UcOmCDw6MKAc4NFmKCXThXTi6FhxUlYS2YJ4WjXX94Gjiw5nnRRgeNSJQEAjkotTV3RPoi6VzQFL4hyp2zdzJxWtAKqTGEv2njBJG7CPN_4e71EJ5w6ovZ1OxTkHUBfugaQjoS4reZzJiBdUE2ONFfrfXT1Zc6A" \
	 -d '{"linkId":"63a3d2af450da672f48d90ff","date":"10/10/2023","destinationByDate":"https://format.asia/html-encode","click":100,"clickType":1,"destinationByClick":"https://format.asia/base64-encode"}}' 
   								
Phản hồi của máy chủ

{
 "status": {
  "message": "Wow, thành công!",
  "code": 0,
  "timestamp": "2022-12-22T04:56:06+0000"
 }
}
Để xem chuỗi JSON đẹp hơn, chúng ta sử dụng công cụ định dạng
POST https://api.shortenworld.com/v1/entity/link/password

API này sẽ đặt mật khẩu cho liên kết. Người dùng phải điền mật khẩu trước khi đến đích

Headers bắt buộc
Tham số Mô tả
Content-Type [String, Bắt buộc]. Giá trị là: application/json
Authorization [String, Bắt buộc]]. Giá trị là: Bearer [access_token]
Các tham số
Tham số Mô tả
linkId [String, Bắt buộc]. Lấy linkId từ API Lấy danh sách liên kết hoặc API Tạo liên kết
password [String, Bắt buộc]. Mật khẩu để mở liên kết
Định dạng Response: Tại đây

curl -X POST https://api.shortenworld.com/v1/entity/link/password \
	 -H "Content-Type: application/json" \
	 -H "Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX25hbWUiOiJzaG9ydGVud29ybGQiLCJzY29wZSI6WyJyZWFkIiwid3JpdGUiXSwiZXhwIjoxNjcxNjI1OTg3LCJ1c2VyIjp7ImlkIjoxMDEwLCJjaWYiOiJlYWUyZDc5NS0wYzZmLTQ2MWItYTZkNC1lYjRmYTUwOGI4YzkiLCJ1c2VybmFtZSI6InNob3J0ZW53b3JsZCIsImVtYWlsIjoic3VwcG9ydEBzaG9ydGVud29ybGQuY29tIiwiZnVsbE5hbWUiOiJI4buTbmcgTmh1bmciLCJsZXZlbCI6MCwibWFuYWdlciI6ZmFsc2UsImJhbmsiOmZhbHNlLCJ0b3RhbExvZ2luIjoxLCJ0b2RheUxvZ2luIjoxLCJsYXN0TG9naW5UaW1lIjpudWxsLCJsYXN0TG9naW5JcCI6bnVsbCwibGFzdExvZ2luRGV2aWNlIjpudWxsLCJsYXN0TG9naW5Mb2NhdGlvbiI6bnVsbCwibG9jYWxlIjoidmkifSwiYXV0aG9yaXRpZXMiOlsiUk9MRV9VU0VSIl0sImp0aSI6IlB0R3ROd2hwcVMrSElLYnFoNEFhdlFkU1RPMD0iLCJjbGllbnRfaWQiOiJhcGlMaW5rIn0.B400MYwEdL5j9U4E3HGZ0SqQ6n38NwQvp7o2n-GROZyUZmEDPRQYDDa6v9AqVqbCdPuKbrWQv2QeU_PGHD5lcsx5RDvkHAPxhz8WNcAeYjgBC9uVYOQ8giMYotJ13b14jpUba5bdnoFB-ozvkqnnfZWStacYEDhbhbu8Udd2xtHp4CDwMEJDsV0UcOmCDw6MKAc4NFmKCXThXTi6FhxUlYS2YJ4WjXX94Gjiw5nnRRgeNSJQEAjkotTV3RPoi6VzQFL4hyp2zdzJxWtAKqTGEv2njBJG7CPN_4e71EJ5w6ovZ1OxTkHUBfugaQjoS4reZzJiBdUE2ONFfrfXT1Zc6A" \
	 -d '{"linkId":"63a3d2af450da672f48d90ff","password":"238"}' 
   								
Phản hồi của máy chủ

{
 "status": {
  "message": "Wow, thành công!",
  "code": 0,
  "timestamp": "2022-12-22T04:58:06+0000"
 }
}
Để xem chuỗi JSON đẹp hơn, chúng ta sử dụng công cụ định dạng
Shorten World Developers Lấy danh sách công cụ theo dõi
POST https://api.shortenworld.com/v1/entity/tracker/list

API này sẽ lấy về danh sách theo dõi. Nhúng trình theo dõi nhắm mục tiêu lại sẽ giúp bạn theo dõi tất cả các lượt truy cập của mình vào các công cụ khác để phân tích. Bao gồm Facebook Pixel, Google Analytics Pixel, Quora Pixel, Twitter Pixel, Google Tag Manager Pixel, Linkedin Pixel, Google Adwords Pixel, Pinterest Pixel, Segment Pixel...

Headers bắt buộc
Tham số Mô tả
Content-Type [String, Bắt buộc]. Giá trị là: application/json
Authorization [String, Bắt buộc]]. Giá trị là: Bearer [access_token]
Các tham số
Tham số Mô tả
Định dạng Response: Tại đây

curl -X POST https://api.shortenworld.com/v1/entity/tracker/list \
	 -H "Content-Type: application/json" \
	 -H "Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX25hbWUiOiJzaG9ydGVud29ybGQiLCJzY29wZSI6WyJyZWFkIiwid3JpdGUiXSwiZXhwIjoxNjcxNjI1OTg3LCJ1c2VyIjp7ImlkIjoxMDEwLCJjaWYiOiJlYWUyZDc5NS0wYzZmLTQ2MWItYTZkNC1lYjRmYTUwOGI4YzkiLCJ1c2VybmFtZSI6InNob3J0ZW53b3JsZCIsImVtYWlsIjoic3VwcG9ydEBzaG9ydGVud29ybGQuY29tIiwiZnVsbE5hbWUiOiJI4buTbmcgTmh1bmciLCJsZXZlbCI6MCwibWFuYWdlciI6ZmFsc2UsImJhbmsiOmZhbHNlLCJ0b3RhbExvZ2luIjoxLCJ0b2RheUxvZ2luIjoxLCJsYXN0TG9naW5UaW1lIjpudWxsLCJsYXN0TG9naW5JcCI6bnVsbCwibGFzdExvZ2luRGV2aWNlIjpudWxsLCJsYXN0TG9naW5Mb2NhdGlvbiI6bnVsbCwibG9jYWxlIjoidmkifSwiYXV0aG9yaXRpZXMiOlsiUk9MRV9VU0VSIl0sImp0aSI6IlB0R3ROd2hwcVMrSElLYnFoNEFhdlFkU1RPMD0iLCJjbGllbnRfaWQiOiJhcGlMaW5rIn0.B400MYwEdL5j9U4E3HGZ0SqQ6n38NwQvp7o2n-GROZyUZmEDPRQYDDa6v9AqVqbCdPuKbrWQv2QeU_PGHD5lcsx5RDvkHAPxhz8WNcAeYjgBC9uVYOQ8giMYotJ13b14jpUba5bdnoFB-ozvkqnnfZWStacYEDhbhbu8Udd2xtHp4CDwMEJDsV0UcOmCDw6MKAc4NFmKCXThXTi6FhxUlYS2YJ4WjXX94Gjiw5nnRRgeNSJQEAjkotTV3RPoi6VzQFL4hyp2zdzJxWtAKqTGEv2njBJG7CPN_4e71EJ5w6ovZ1OxTkHUBfugaQjoS4reZzJiBdUE2ONFfrfXT1Zc6A" \
	 -d '{}' 
   								
Phản hồi của máy chủ

{
 "status": {
  "message": "Wow, thành công!",
  "code": 0,
  "timestamp": "2022-12-22T05:14:40+0000"
 },
 "trackers": [
  {
   "id": "635a1844172e000047005862",
   "name": "Facebook Pixel"
  },
  {
   "id": "635a184a172e000047005863",
   "name": "Google Analytics Pixel"
  },
  {
   "id": "635a185e172e000047005864",
   "name": "Quora Pixel"
  },
  {
   "id": "635a1863172e000047005865",
   "name": "Twitter Pixel"
  },
  {
   "id": "635a1869172e000047005866",
   "name": "Google Tag Manager Pixel"
  },
  {
   "id": "635a186f172e000047005867",
   "name": "Linkedin Pixel"
  },
  {
   "id": "635a1875172e000047005868",
   "name": "Google Adwords Pixel"
  },
  {
   "id": "635a188d172e000047005869",
   "name": "Pinterest Pixel"
  },
  {
   "id": "635a1892172e00004700586a",
   "name": "Segment Pixel"
  }
 ]
}
Để xem chuỗi JSON đẹp hơn, chúng ta sử dụng công cụ định dạng
Shorten World Developers Lấy danh sách công cụ theo dõi của nhóm
POST https://api.shortenworld.com/v1/entity/team/tracker/list

API này sẽ lầy về danh sách công cụ theo dõi của nhóm. Chúng ta có thể tạo công cụ theo dõi của nhóm từ bảng điều khiển.

Headers bắt buộc
Tham số Mô tả
Content-Type [String, Bắt buộc]. Giá trị là: application/json
Authorization [String, Bắt buộc]]. Giá trị là: Bearer [access_token]
Các tham số
Tham số Mô tả
teamId [String, Bắt buộc]. Lấy teamId từ API Lấy danh sách nhóm.
size [Number, Không bắt buộc]. Số lượng kết quả mỗi trang, mặc định 20 kết quả.
page [Number, Không bắt buộc]. Trang kết quả, mặc định là 0. Trang bắt đầu là 0.
Định dạng Response: Tại đây

curl -X POST https://api.shortenworld.com/v1/entity/team/tracker/list \
	 -H "Content-Type: application/json" \
	 -H "Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX25hbWUiOiJzaG9ydGVud29ybGQiLCJzY29wZSI6WyJyZWFkIiwid3JpdGUiXSwiZXhwIjoxNjcxNjI1OTg3LCJ1c2VyIjp7ImlkIjoxMDEwLCJjaWYiOiJlYWUyZDc5NS0wYzZmLTQ2MWItYTZkNC1lYjRmYTUwOGI4YzkiLCJ1c2VybmFtZSI6InNob3J0ZW53b3JsZCIsImVtYWlsIjoic3VwcG9ydEBzaG9ydGVud29ybGQuY29tIiwiZnVsbE5hbWUiOiJI4buTbmcgTmh1bmciLCJsZXZlbCI6MCwibWFuYWdlciI6ZmFsc2UsImJhbmsiOmZhbHNlLCJ0b3RhbExvZ2luIjoxLCJ0b2RheUxvZ2luIjoxLCJsYXN0TG9naW5UaW1lIjpudWxsLCJsYXN0TG9naW5JcCI6bnVsbCwibGFzdExvZ2luRGV2aWNlIjpudWxsLCJsYXN0TG9naW5Mb2NhdGlvbiI6bnVsbCwibG9jYWxlIjoidmkifSwiYXV0aG9yaXRpZXMiOlsiUk9MRV9VU0VSIl0sImp0aSI6IlB0R3ROd2hwcVMrSElLYnFoNEFhdlFkU1RPMD0iLCJjbGllbnRfaWQiOiJhcGlMaW5rIn0.B400MYwEdL5j9U4E3HGZ0SqQ6n38NwQvp7o2n-GROZyUZmEDPRQYDDa6v9AqVqbCdPuKbrWQv2QeU_PGHD5lcsx5RDvkHAPxhz8WNcAeYjgBC9uVYOQ8giMYotJ13b14jpUba5bdnoFB-ozvkqnnfZWStacYEDhbhbu8Udd2xtHp4CDwMEJDsV0UcOmCDw6MKAc4NFmKCXThXTi6FhxUlYS2YJ4WjXX94Gjiw5nnRRgeNSJQEAjkotTV3RPoi6VzQFL4hyp2zdzJxWtAKqTGEv2njBJG7CPN_4e71EJ5w6ovZ1OxTkHUBfugaQjoS4reZzJiBdUE2ONFfrfXT1Zc6A" \
	 -d '{"teamId":"6340e9c7a26da453b891b752","size":20,"page":0}' 
   								
Phản hồi của máy chủ

{
 "status": {
  "message": "Wow, thành công!",
  "code": 0,
  "timestamp": "2022-12-22T05:21:44+0000"
 },
 "teamTrackers": [
  {
   "id": "635a3f060fc80f6428c80735",
   "trackerId": "635a184a172e000047005863",
   "code": "UA-9999999988",
   "name": "My Google Analytics Pixel",
   "createdTime": "2022-10-27T08:19:18.148+0000"
  },
  {
   "id": "635a3e260fc80f6428c80734",
   "trackerId": "635a1844172e000047005862",
   "code": "121145523322155",
   "name": "My Facebook Pixel",
   "createdTime": "2022-10-27T08:15:34.837+0000"
  }
 ],
 "total": 2
}
Để xem chuỗi JSON đẹp hơn, chúng ta sử dụng công cụ định dạng
POST https://api.shortenworld.com/v1/entity/link/tracker/list

API này sẽ lấy về danh sách công cụ theo dõi của liên kết.

Headers bắt buộc
Tham số Mô tả
Content-Type [String, Bắt buộc]. Giá trị là: application/json
Authorization [String, Bắt buộc]]. Giá trị là: Bearer [access_token]
Các tham số
Tham số Mô tả
linkId [String, Bắt buộc]. Lấy linkId từ API Lấy danh sách liên kết hoặc API Tạo liên kết
size [Number, Không bắt buộc]. Số lượng kết quả mỗi trang, mặc định 20 kết quả.
page [Number, Không bắt buộc]. Trang kết quả, mặc định là 0. Trang bắt đầu là 0.
Định dạng Response: Tại đây

curl -X POST https://api.shortenworld.com/v1/entity/link/tracker/list \
	 -H "Content-Type: application/json" \
	 -H "Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX25hbWUiOiJzaG9ydGVud29ybGQiLCJzY29wZSI6WyJyZWFkIiwid3JpdGUiXSwiZXhwIjoxNjcxNjI1OTg3LCJ1c2VyIjp7ImlkIjoxMDEwLCJjaWYiOiJlYWUyZDc5NS0wYzZmLTQ2MWItYTZkNC1lYjRmYTUwOGI4YzkiLCJ1c2VybmFtZSI6InNob3J0ZW53b3JsZCIsImVtYWlsIjoic3VwcG9ydEBzaG9ydGVud29ybGQuY29tIiwiZnVsbE5hbWUiOiJI4buTbmcgTmh1bmciLCJsZXZlbCI6MCwibWFuYWdlciI6ZmFsc2UsImJhbmsiOmZhbHNlLCJ0b3RhbExvZ2luIjoxLCJ0b2RheUxvZ2luIjoxLCJsYXN0TG9naW5UaW1lIjpudWxsLCJsYXN0TG9naW5JcCI6bnVsbCwibGFzdExvZ2luRGV2aWNlIjpudWxsLCJsYXN0TG9naW5Mb2NhdGlvbiI6bnVsbCwibG9jYWxlIjoidmkifSwiYXV0aG9yaXRpZXMiOlsiUk9MRV9VU0VSIl0sImp0aSI6IlB0R3ROd2hwcVMrSElLYnFoNEFhdlFkU1RPMD0iLCJjbGllbnRfaWQiOiJhcGlMaW5rIn0.B400MYwEdL5j9U4E3HGZ0SqQ6n38NwQvp7o2n-GROZyUZmEDPRQYDDa6v9AqVqbCdPuKbrWQv2QeU_PGHD5lcsx5RDvkHAPxhz8WNcAeYjgBC9uVYOQ8giMYotJ13b14jpUba5bdnoFB-ozvkqnnfZWStacYEDhbhbu8Udd2xtHp4CDwMEJDsV0UcOmCDw6MKAc4NFmKCXThXTi6FhxUlYS2YJ4WjXX94Gjiw5nnRRgeNSJQEAjkotTV3RPoi6VzQFL4hyp2zdzJxWtAKqTGEv2njBJG7CPN_4e71EJ5w6ovZ1OxTkHUBfugaQjoS4reZzJiBdUE2ONFfrfXT1Zc6A" \
	 -d '{"linkId":"63a3d2af450da672f48d90ff","size":20,"page":0}' 
   								
Phản hồi của máy chủ

{
 "status": {
  "message": "Wow, thành công!",
  "code": 0,
  "timestamp": "2022-12-22T05:49:11+0000"
 },
 "linkTracker": [
  {
   "id": "63a3ef78450da64a60b15f69",
   "trackerId": "635a184a172e000047005863",
   "code": "UA-8978698976",
   "createdTime": "2022-12-22T05:47:36.412+0000"
  },
  {
   "id": "63a3ef1c450da64a60b15f68",
   "trackerId": "635a1869172e000047005866",
   "code": "212121",
   "createdTime": "2022-12-22T05:46:04.277+0000"
  }
 ],
 "total": 2
}
Để xem chuỗi JSON đẹp hơn, chúng ta sử dụng công cụ định dạng
POST https://api.shortenworld.com/v1/entity/link/create-tracker

API này sẽ tạo công cụ theo dõi của liên kết.

Headers bắt buộc
Tham số Mô tả
Content-Type [String, Bắt buộc]. Giá trị là: application/json
Authorization [String, Bắt buộc]]. Giá trị là: Bearer [access_token]
Các tham số
Tham số Mô tả
linkId [String, Bắt buộc]. Lấy linkId từ API Lấy danh sách liên kết hoặc API Tạo liên kết
type [String, Bắt buộc]. Nếu giá trị là "1", chúng ta sẽ tạo công cụ theo dõi của liên kết bằng cách sao chép công cụ theo dõi của nhóm. Nếu giá trị là "0", chúng ta sẽ tạo công cụ theo dõi của liên kết bằng cách thêm trực tiếp mã mới của nhà cung cấp công cụ theo dõi (như mã Google pixel...)
teamTrackers [String array, Không bắt buộc]. Bắt buộc nếu type bên trên là "1". Nếu giá trị là "all-trackers", chúng ta sẽ tạo công cụ theo dõi của liên kết bằng cách sao chép toàn bộ công cụ theo dõi của nhóm. Nếu không nó sẽ là danh sách teamTrackers => id được lấy từ API: Lấy danh sách công cụ theo dõi của nhóm
code [String, Không bắt buộc]. Bắt buộc nếu type bên trên là "0". Mã code của nhà cung cấp công cụ theo dõi (Như mã Google pixel...)
trackerId [String, Không bắt buộc]. Bắt buộc nếu type bên trên làs "0". Lấy trackerId từ trackers => id tại API: Lấy danh sách công cụ theo dõi
Định dạng Response: Tại đây

curl -X POST https://api.shortenworld.com/v1/entity/link/create-tracker \
	 -H "Content-Type: application/json" \
	 -H "Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX25hbWUiOiJzaG9ydGVud29ybGQiLCJzY29wZSI6WyJyZWFkIiwid3JpdGUiXSwiZXhwIjoxNjcxNjI1OTg3LCJ1c2VyIjp7ImlkIjoxMDEwLCJjaWYiOiJlYWUyZDc5NS0wYzZmLTQ2MWItYTZkNC1lYjRmYTUwOGI4YzkiLCJ1c2VybmFtZSI6InNob3J0ZW53b3JsZCIsImVtYWlsIjoic3VwcG9ydEBzaG9ydGVud29ybGQuY29tIiwiZnVsbE5hbWUiOiJI4buTbmcgTmh1bmciLCJsZXZlbCI6MCwibWFuYWdlciI6ZmFsc2UsImJhbmsiOmZhbHNlLCJ0b3RhbExvZ2luIjoxLCJ0b2RheUxvZ2luIjoxLCJsYXN0TG9naW5UaW1lIjpudWxsLCJsYXN0TG9naW5JcCI6bnVsbCwibGFzdExvZ2luRGV2aWNlIjpudWxsLCJsYXN0TG9naW5Mb2NhdGlvbiI6bnVsbCwibG9jYWxlIjoidmkifSwiYXV0aG9yaXRpZXMiOlsiUk9MRV9VU0VSIl0sImp0aSI6IlB0R3ROd2hwcVMrSElLYnFoNEFhdlFkU1RPMD0iLCJjbGllbnRfaWQiOiJhcGlMaW5rIn0.B400MYwEdL5j9U4E3HGZ0SqQ6n38NwQvp7o2n-GROZyUZmEDPRQYDDa6v9AqVqbCdPuKbrWQv2QeU_PGHD5lcsx5RDvkHAPxhz8WNcAeYjgBC9uVYOQ8giMYotJ13b14jpUba5bdnoFB-ozvkqnnfZWStacYEDhbhbu8Udd2xtHp4CDwMEJDsV0UcOmCDw6MKAc4NFmKCXThXTi6FhxUlYS2YJ4WjXX94Gjiw5nnRRgeNSJQEAjkotTV3RPoi6VzQFL4hyp2zdzJxWtAKqTGEv2njBJG7CPN_4e71EJ5w6ovZ1OxTkHUBfugaQjoS4reZzJiBdUE2ONFfrfXT1Zc6A" \
	 -d '{"linkId":"63a3d2af450da672f48d90ff","type":"1","teamTrackers":["all-trackers"]}' 

curl -X POST https://api.shortenworld.com/v1/entity/link/create-tracker \
	 -H "Content-Type: application/json" \
	 -H "Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX25hbWUiOiJzaG9ydGVud29ybGQiLCJzY29wZSI6WyJyZWFkIiwid3JpdGUiXSwiZXhwIjoxNjcxNjI1OTg3LCJ1c2VyIjp7ImlkIjoxMDEwLCJjaWYiOiJlYWUyZDc5NS0wYzZmLTQ2MWItYTZkNC1lYjRmYTUwOGI4YzkiLCJ1c2VybmFtZSI6InNob3J0ZW53b3JsZCIsImVtYWlsIjoic3VwcG9ydEBzaG9ydGVud29ybGQuY29tIiwiZnVsbE5hbWUiOiJI4buTbmcgTmh1bmciLCJsZXZlbCI6MCwibWFuYWdlciI6ZmFsc2UsImJhbmsiOmZhbHNlLCJ0b3RhbExvZ2luIjoxLCJ0b2RheUxvZ2luIjoxLCJsYXN0TG9naW5UaW1lIjpudWxsLCJsYXN0TG9naW5JcCI6bnVsbCwibGFzdExvZ2luRGV2aWNlIjpudWxsLCJsYXN0TG9naW5Mb2NhdGlvbiI6bnVsbCwibG9jYWxlIjoidmkifSwiYXV0aG9yaXRpZXMiOlsiUk9MRV9VU0VSIl0sImp0aSI6IlB0R3ROd2hwcVMrSElLYnFoNEFhdlFkU1RPMD0iLCJjbGllbnRfaWQiOiJhcGlMaW5rIn0.B400MYwEdL5j9U4E3HGZ0SqQ6n38NwQvp7o2n-GROZyUZmEDPRQYDDa6v9AqVqbCdPuKbrWQv2QeU_PGHD5lcsx5RDvkHAPxhz8WNcAeYjgBC9uVYOQ8giMYotJ13b14jpUba5bdnoFB-ozvkqnnfZWStacYEDhbhbu8Udd2xtHp4CDwMEJDsV0UcOmCDw6MKAc4NFmKCXThXTi6FhxUlYS2YJ4WjXX94Gjiw5nnRRgeNSJQEAjkotTV3RPoi6VzQFL4hyp2zdzJxWtAKqTGEv2njBJG7CPN_4e71EJ5w6ovZ1OxTkHUBfugaQjoS4reZzJiBdUE2ONFfrfXT1Zc6A" \
	 -d '{"linkId":"63a3d2af450da672f48d90ff","type":"1","teamTrackers":["635a3f060fc80f6428c80735"]}' 
	 	 
curl -X POST https://api.shortenworld.com/v1/entity/link/create-tracker \
	 -H "Content-Type: application/json" \
	 -H "Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX25hbWUiOiJzaG9ydGVud29ybGQiLCJzY29wZSI6WyJyZWFkIiwid3JpdGUiXSwiZXhwIjoxNjcxNjI1OTg3LCJ1c2VyIjp7ImlkIjoxMDEwLCJjaWYiOiJlYWUyZDc5NS0wYzZmLTQ2MWItYTZkNC1lYjRmYTUwOGI4YzkiLCJ1c2VybmFtZSI6InNob3J0ZW53b3JsZCIsImVtYWlsIjoic3VwcG9ydEBzaG9ydGVud29ybGQuY29tIiwiZnVsbE5hbWUiOiJI4buTbmcgTmh1bmciLCJsZXZlbCI6MCwibWFuYWdlciI6ZmFsc2UsImJhbmsiOmZhbHNlLCJ0b3RhbExvZ2luIjoxLCJ0b2RheUxvZ2luIjoxLCJsYXN0TG9naW5UaW1lIjpudWxsLCJsYXN0TG9naW5JcCI6bnVsbCwibGFzdExvZ2luRGV2aWNlIjpudWxsLCJsYXN0TG9naW5Mb2NhdGlvbiI6bnVsbCwibG9jYWxlIjoidmkifSwiYXV0aG9yaXRpZXMiOlsiUk9MRV9VU0VSIl0sImp0aSI6IlB0R3ROd2hwcVMrSElLYnFoNEFhdlFkU1RPMD0iLCJjbGllbnRfaWQiOiJhcGlMaW5rIn0.B400MYwEdL5j9U4E3HGZ0SqQ6n38NwQvp7o2n-GROZyUZmEDPRQYDDa6v9AqVqbCdPuKbrWQv2QeU_PGHD5lcsx5RDvkHAPxhz8WNcAeYjgBC9uVYOQ8giMYotJ13b14jpUba5bdnoFB-ozvkqnnfZWStacYEDhbhbu8Udd2xtHp4CDwMEJDsV0UcOmCDw6MKAc4NFmKCXThXTi6FhxUlYS2YJ4WjXX94Gjiw5nnRRgeNSJQEAjkotTV3RPoi6VzQFL4hyp2zdzJxWtAKqTGEv2njBJG7CPN_4e71EJ5w6ovZ1OxTkHUBfugaQjoS4reZzJiBdUE2ONFfrfXT1Zc6A" \
	 -d '{"linkId":"63a3d2af450da672f48d90ff","type":"0","code":"UA-8978698976","trackerId":"635a184a172e000047005863"}' 
   								
Phản hồi của máy chủ

{
 "status": {
  "message": "Wow, thành công!",
  "code": 0,
  "timestamp": "2022-12-22T05:21:50+0000"
 }
}
Để xem chuỗi JSON đẹp hơn, chúng ta sử dụng công cụ định dạng
POST https://api.shortenworld.com/v1/entity/link/delete-tracker

API này sẽ xóa công cụ theo dõi của liên kết

Headers bắt buộc
Tham số Mô tả
Content-Type [String, Bắt buộc]. Giá trị là: application/json
Authorization [String, Bắt buộc]]. Giá trị là: Bearer [access_token]
Các tham số
Tham số Mô tả
linkTrackerId [String, Bắt buộc]. Lấy linkTrackerId từ API: Lấy danh sách công cụ theo dõi của liên kết .
Định dạng Response: Tại đây

curl -X POST https://api.shortenworld.com/v1/entity/link/delete-tracker \
	 -H "Content-Type: application/json" \
	 -H "Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX25hbWUiOiJzaG9ydGVud29ybGQiLCJzY29wZSI6WyJyZWFkIiwid3JpdGUiXSwiZXhwIjoxNjcxNjI1OTg3LCJ1c2VyIjp7ImlkIjoxMDEwLCJjaWYiOiJlYWUyZDc5NS0wYzZmLTQ2MWItYTZkNC1lYjRmYTUwOGI4YzkiLCJ1c2VybmFtZSI6InNob3J0ZW53b3JsZCIsImVtYWlsIjoic3VwcG9ydEBzaG9ydGVud29ybGQuY29tIiwiZnVsbE5hbWUiOiJI4buTbmcgTmh1bmciLCJsZXZlbCI6MCwibWFuYWdlciI6ZmFsc2UsImJhbmsiOmZhbHNlLCJ0b3RhbExvZ2luIjoxLCJ0b2RheUxvZ2luIjoxLCJsYXN0TG9naW5UaW1lIjpudWxsLCJsYXN0TG9naW5JcCI6bnVsbCwibGFzdExvZ2luRGV2aWNlIjpudWxsLCJsYXN0TG9naW5Mb2NhdGlvbiI6bnVsbCwibG9jYWxlIjoidmkifSwiYXV0aG9yaXRpZXMiOlsiUk9MRV9VU0VSIl0sImp0aSI6IlB0R3ROd2hwcVMrSElLYnFoNEFhdlFkU1RPMD0iLCJjbGllbnRfaWQiOiJhcGlMaW5rIn0.B400MYwEdL5j9U4E3HGZ0SqQ6n38NwQvp7o2n-GROZyUZmEDPRQYDDa6v9AqVqbCdPuKbrWQv2QeU_PGHD5lcsx5RDvkHAPxhz8WNcAeYjgBC9uVYOQ8giMYotJ13b14jpUba5bdnoFB-ozvkqnnfZWStacYEDhbhbu8Udd2xtHp4CDwMEJDsV0UcOmCDw6MKAc4NFmKCXThXTi6FhxUlYS2YJ4WjXX94Gjiw5nnRRgeNSJQEAjkotTV3RPoi6VzQFL4hyp2zdzJxWtAKqTGEv2njBJG7CPN_4e71EJ5w6ovZ1OxTkHUBfugaQjoS4reZzJiBdUE2ONFfrfXT1Zc6A" \
	 -d '{"linkTrackerId":"63a3ef78450da64a60b15f69"}' 
   								
Phản hồi của máy chủ

{
 "status": {
  "message": "Wow, thành công!",
  "code": 0,
  "timestamp": "2022-12-22T05:22:50+0000"
 }
}
Để xem chuỗi JSON đẹp hơn, chúng ta sử dụng công cụ định dạng
POST https://api.shortenworld.com/v1/entity/link/testing

API này sẽ đặt các URL chuyển hướng thay thế để xem URL nào là tốt nhất cho khách hàng

Headers bắt buộc
Tham số Mô tả
Content-Type [String, Bắt buộc]. Giá trị là: application/json
Authorization [String, Bắt buộc]]. Giá trị là: Bearer [access_token]
Các tham số
Tham số Mô tả
linkId [String, Bắt buộc]. Lấy linkId từ API Lấy danh sách liên kết hoặc API Tạo liên kết
testing [Object Array, Bắt buộc]. Mảng các đối tượng chứa: linkpercentage. link (String) là liên kết đích và percentage (Number: 1-100 phần trăm) là tỷ lệ để chuyển hướng. Theo thứ tự mỗi một đối tượng trong mảng tương ứng với các thử nghiệm A,B,C,D...
Định dạng Response: Tại đây

curl -X POST https://api.shortenworld.com/v1/entity/link/testing \
	 -H "Content-Type: application/json" \
	 -H "Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX25hbWUiOiJzaG9ydGVud29ybGQiLCJzY29wZSI6WyJyZWFkIiwid3JpdGUiXSwiZXhwIjoxNjcxNjI1OTg3LCJ1c2VyIjp7ImlkIjoxMDEwLCJjaWYiOiJlYWUyZDc5NS0wYzZmLTQ2MWItYTZkNC1lYjRmYTUwOGI4YzkiLCJ1c2VybmFtZSI6InNob3J0ZW53b3JsZCIsImVtYWlsIjoic3VwcG9ydEBzaG9ydGVud29ybGQuY29tIiwiZnVsbE5hbWUiOiJI4buTbmcgTmh1bmciLCJsZXZlbCI6MCwibWFuYWdlciI6ZmFsc2UsImJhbmsiOmZhbHNlLCJ0b3RhbExvZ2luIjoxLCJ0b2RheUxvZ2luIjoxLCJsYXN0TG9naW5UaW1lIjpudWxsLCJsYXN0TG9naW5JcCI6bnVsbCwibGFzdExvZ2luRGV2aWNlIjpudWxsLCJsYXN0TG9naW5Mb2NhdGlvbiI6bnVsbCwibG9jYWxlIjoidmkifSwiYXV0aG9yaXRpZXMiOlsiUk9MRV9VU0VSIl0sImp0aSI6IlB0R3ROd2hwcVMrSElLYnFoNEFhdlFkU1RPMD0iLCJjbGllbnRfaWQiOiJhcGlMaW5rIn0.B400MYwEdL5j9U4E3HGZ0SqQ6n38NwQvp7o2n-GROZyUZmEDPRQYDDa6v9AqVqbCdPuKbrWQv2QeU_PGHD5lcsx5RDvkHAPxhz8WNcAeYjgBC9uVYOQ8giMYotJ13b14jpUba5bdnoFB-ozvkqnnfZWStacYEDhbhbu8Udd2xtHp4CDwMEJDsV0UcOmCDw6MKAc4NFmKCXThXTi6FhxUlYS2YJ4WjXX94Gjiw5nnRRgeNSJQEAjkotTV3RPoi6VzQFL4hyp2zdzJxWtAKqTGEv2njBJG7CPN_4e71EJ5w6ovZ1OxTkHUBfugaQjoS4reZzJiBdUE2ONFfrfXT1Zc6A" \
	 -d '{"linkId":"63a3d2af450da672f48d90ff","testing":[{"link":"https://format.asia/json-formats","percentage":"20"},{"link":"https://format.asia/sha2-hash-generator","percentage":"20"},{"link":"https://format.asia/sha3-224-hash-generator","percentage":"20"},{"link":"https://format.asia/case-converter","percentage":"20"},{"link":"https://format.asia/text-to-rot13-converter","percentage":"20"}]}' 
   								
Phản hồi của máy chủ

{
 "status": {
  "message": "Wow, thành công!",
  "code": 0,
  "timestamp": "2022-12-22T05:28:50+0000"
 }
}
Để xem chuỗi JSON đẹp hơn, chúng ta sử dụng công cụ định dạng
POST https://api.shortenworld.com/v1/entity/link/analytics

API này sẽ lấy về các phân tích của liên kết theo bộ lọc thời gian

Headers bắt buộc
Tham số Mô tả
Content-Type [String, Bắt buộc]. Giá trị là: application/json
Authorization [String, Bắt buộc]]. Giá trị là: Bearer [access_token]
Các tham số
Tham số Mô tả
linkId [String, Bắt buộc]. Lấy linkId từ API Lấy danh sách liên kết hoặc API Tạo liên kết
startTime [String, Không bắt buộc]. Thời gian bắt đầu để lọc, định dạng: dd/MM/yyyy. Nếu không được chỉ định, nó sẽ lọc trong 30 ngày qua
endTime [String, Không bắt buộc]. Thời gian kết thúc để lọc, định dạng: dd/MM/yyyy. Nếu không được chỉ định, nó sẽ lọc trong 30 ngày qua
Định dạng Response: Tại đây
Nếu Response HTTP Status là 200 và status => code bằng 0, thì
metricsMap => 1 Nguồn nhấp chuột theo ngày
metricsMap => 2 Thiết bị nhấp chuột
metricsMap => 3 Hệ điều hành (OS) nhấp chuột
metricsMap => 4 Trình duyệt nhấp chuột
metricsMap => 5 Thương hiệu nhấp chuột
metricsMap => 6 Ngôn ngữ nhấp chuột
metricsMap => 7 Vị trí địa lý nhấp chuột
metricsMap => 8 Nhấp tự động (bot). Không có sẵn trên gói miễn phí
metricsMap => 9 Tất cả nhấp chuột theo ngày

curl -X POST https://api.shortenworld.com/v1/entity/link/analytics \
	 -H "Content-Type: application/json" \
	 -H "Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX25hbWUiOiJzaG9ydGVud29ybGQiLCJzY29wZSI6WyJyZWFkIiwid3JpdGUiXSwiZXhwIjoxNjcxNjI1OTg3LCJ1c2VyIjp7ImlkIjoxMDEwLCJjaWYiOiJlYWUyZDc5NS0wYzZmLTQ2MWItYTZkNC1lYjRmYTUwOGI4YzkiLCJ1c2VybmFtZSI6InNob3J0ZW53b3JsZCIsImVtYWlsIjoic3VwcG9ydEBzaG9ydGVud29ybGQuY29tIiwiZnVsbE5hbWUiOiJI4buTbmcgTmh1bmciLCJsZXZlbCI6MCwibWFuYWdlciI6ZmFsc2UsImJhbmsiOmZhbHNlLCJ0b3RhbExvZ2luIjoxLCJ0b2RheUxvZ2luIjoxLCJsYXN0TG9naW5UaW1lIjpudWxsLCJsYXN0TG9naW5JcCI6bnVsbCwibGFzdExvZ2luRGV2aWNlIjpudWxsLCJsYXN0TG9naW5Mb2NhdGlvbiI6bnVsbCwibG9jYWxlIjoidmkifSwiYXV0aG9yaXRpZXMiOlsiUk9MRV9VU0VSIl0sImp0aSI6IlB0R3ROd2hwcVMrSElLYnFoNEFhdlFkU1RPMD0iLCJjbGllbnRfaWQiOiJhcGlMaW5rIn0.B400MYwEdL5j9U4E3HGZ0SqQ6n38NwQvp7o2n-GROZyUZmEDPRQYDDa6v9AqVqbCdPuKbrWQv2QeU_PGHD5lcsx5RDvkHAPxhz8WNcAeYjgBC9uVYOQ8giMYotJ13b14jpUba5bdnoFB-ozvkqnnfZWStacYEDhbhbu8Udd2xtHp4CDwMEJDsV0UcOmCDw6MKAc4NFmKCXThXTi6FhxUlYS2YJ4WjXX94Gjiw5nnRRgeNSJQEAjkotTV3RPoi6VzQFL4hyp2zdzJxWtAKqTGEv2njBJG7CPN_4e71EJ5w6ovZ1OxTkHUBfugaQjoS4reZzJiBdUE2ONFfrfXT1Zc6A" \
	 -d '{"linkId":"63a3d2af450da672f48d90ff","startTime":"01/01/2021","endTime":"01/01/2023"}' 
   								
Phản hồi của máy chủ

{
 "status": {
  "message": "Wow, thành công!",
  "code": 0,
  "timestamp": "2022-12-22T08:08:51+0000"
 },
 "metricsMap": {
  "1": [
   {
    "name": "2022-12-05",
    "key": "1670198400000",
    "count": 5,
    "child": [
     {
      "name": "Direct",
      "key": "1",
      "count": 5,
      "child": null
     }
    ]
   },
   {
    "name": "2022-12-06",
    "key": "1670284800000",
    "count": 0,
    "child": null
   },
   {
    "name": "2022-12-07",
    "key": "1670371200000",
    "count": 0,
    "child": null
   },
   {
    "name": "2022-12-08",
    "key": "1670457600000",
    "count": 0,
    "child": null
   },
   {
    "name": "2022-12-09",
    "key": "1670544000000",
    "count": 0,
    "child": null
   },
   {
    "name": "2022-12-10",
    "key": "1670630400000",
    "count": 0,
    "child": null
   },
   {
    "name": "2022-12-11",
    "key": "1670716800000",
    "count": 0,
    "child": null
   },
   {
    "name": "2022-12-12",
    "key": "1670803200000",
    "count": 0,
    "child": null
   },
   {
    "name": "2022-12-13",
    "key": "1670889600000",
    "count": 1,
    "child": [
     {
      "name": "Direct",
      "key": "1",
      "count": 1,
      "child": null
     }
    ]
   },
   {
    "name": "2022-12-14",
    "key": "1670976000000",
    "count": 0,
    "child": null
   },
   {
    "name": "2022-12-15",
    "key": "1671062400000",
    "count": 0,
    "child": null
   },
   {
    "name": "2022-12-16",
    "key": "1671148800000",
    "count": 0,
    "child": null
   },
   {
    "name": "2022-12-17",
    "key": "1671235200000",
    "count": 0,
    "child": null
   },
   {
    "name": "2022-12-18",
    "key": "1671321600000",
    "count": 0,
    "child": null
   },
   {
    "name": "2022-12-19",
    "key": "1671408000000",
    "count": 0,
    "child": null
   },
   {
    "name": "2022-12-20",
    "key": "1671494400000",
    "count": 0,
    "child": null
   },
   {
    "name": "2022-12-21",
    "key": "1671580800000",
    "count": 0,
    "child": null
   },
   {
    "name": "2022-12-22",
    "key": "1671667200000",
    "count": 2,
    "child": [
     {
      "name": "Direct",
      "key": "1",
      "count": 2,
      "child": null
     }
    ]
   }
  ],
  "2": [
   {
    "name": "Desktop",
    "key": "1",
    "count": 5,
    "child": null
   },
   {
    "name": "Unknown",
    "key": "4",
    "count": 3,
    "child": null
   }
  ],
  "3": [
   {
    "name": "Win10",
    "key": "1",
    "count": 5,
    "child": [
     {
      "name": "10.0",
      "key": "1",
      "count": 5,
      "child": null
     }
    ]
   },
   {
    "name": "Unknown",
    "key": "7",
    "count": 3,
    "child": [
     {
      "name": "Unknown",
      "key": "3",
      "count": 3,
      "child": null
     }
    ]
   }
  ],
  "4": [
   {
    "name": "Chrome",
    "key": "2",
    "count": 5,
    "child": [
     {
      "name": "0",
      "key": "7",
      "count": 4,
      "child": null
     },
     {
      "name": "107",
      "key": "3",
      "count": 1,
      "child": null
     }
    ]
   },
   {
    "name": "Google Bot",
    "key": "8",
    "count": 3,
    "child": [
     {
      "name": "2",
      "key": "8",
      "count": 3,
      "child": null
     }
    ]
   }
  ],
  "5": [
   {
    "name": "Unknown",
    "key": "1",
    "count": 8,
    "child": [
     {
      "name": "Windows Desktop",
      "key": "1",
      "count": 5,
      "child": null
     },
     {
      "name": "Unknown",
      "key": "8",
      "count": 3,
      "child": null
     }
    ]
   }
  ],
  "6": [
   {
    "name": "en",
    "key": "1",
    "count": 8,
    "child": null
   }
  ],
  "7": [
   {
    "name": "Local",
    "key": "1",
    "count": 8,
    "child": null
   }
  ],
  "8": [
   {
    "name": "Google Bot",
    "key": "1",
    "count": 3,
    "child": null
   }
  ],
  "9": [
   {
    "name": "2022-12-05",
    "key": "1670198400000",
    "count": 5,
    "child": null
   },
   {
    "name": "2022-12-06",
    "key": "1670284800000",
    "count": 0,
    "child": null
   },
   {
    "name": "2022-12-07",
    "key": "1670371200000",
    "count": 0,
    "child": null
   },
   {
    "name": "2022-12-08",
    "key": "1670457600000",
    "count": 0,
    "child": null
   },
   {
    "name": "2022-12-09",
    "key": "1670544000000",
    "count": 0,
    "child": null
   },
   {
    "name": "2022-12-10",
    "key": "1670630400000",
    "count": 0,
    "child": null
   },
   {
    "name": "2022-12-11",
    "key": "1670716800000",
    "count": 0,
    "child": null
   },
   {
    "name": "2022-12-12",
    "key": "1670803200000",
    "count": 0,
    "child": null
   },
   {
    "name": "2022-12-13",
    "key": "1670889600000",
    "count": 1,
    "child": null
   },
   {
    "name": "2022-12-14",
    "key": "1670976000000",
    "count": 0,
    "child": null
   },
   {
    "name": "2022-12-15",
    "key": "1671062400000",
    "count": 0,
    "child": null
   },
   {
    "name": "2022-12-16",
    "key": "1671148800000",
    "count": 0,
    "child": null
   },
   {
    "name": "2022-12-17",
    "key": "1671235200000",
    "count": 0,
    "child": null
   },
   {
    "name": "2022-12-18",
    "key": "1671321600000",
    "count": 0,
    "child": null
   },
   {
    "name": "2022-12-19",
    "key": "1671408000000",
    "count": 0,
    "child": null
   },
   {
    "name": "2022-12-20",
    "key": "1671494400000",
    "count": 0,
    "child": null
   },
   {
    "name": "2022-12-21",
    "key": "1671580800000",
    "count": 0,
    "child": null
   },
   {
    "name": "2022-12-22",
    "key": "1671667200000",
    "count": 2,
    "child": null
   }
  ],
  "10": [
   {
    "name": "Direct",
    "key": "1",
    "count": 8,
    "child": null
   }
  ]
 }
}
Để xem chuỗi JSON đẹp hơn, chúng ta sử dụng công cụ định dạng